Zaznacz stronę
Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 170 minut. Maturzyści zmierzą się z tekstem popularnonaukowym lub publicystycznym i stworzyć na jego podstawie wypowiedź. Na maturze pojawią się zadania zamknięte, ale przeważać będą otwarte.
Do zadań maturzysty będzie należało podanie nazw środków stylistycznych użytych w tekście, określenie funkcji
środków językowych lub całego tekstu, określenie stosunku autora do opisywanych zagadnień, a także związku pomiędzy poszczególnymi akapitami. Kluczowym zadaniem na maturze będzie wypracowanie – rozprawka lub interpretacja tekstu poetyckiego. Można będzie za nie uzyskać aż 50 punktów.
Głównym zadaniem będzie stworzenie hipotezy oraz jej uargumentowanie, w przypadku lektury obowiązkowej konieczne będzie odwołanie do całego tekstu. Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zawierać będzie tylko jedno zadanie – wypracowanie. Na jego napisanie maturzysta będzie miał 180 minut. Do wyboru będą dwa tematy – wypowiedź argumentacyjna i interpretacja porównawcza.

Matura z języka poslkiego na poziomie podstawowym 

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z dwóch części:

a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,

b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania). Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut i sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.

Maturzysta podczas egzaminu otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający 2 tematy wypracowania do wyboru, w tym jeden wymagający napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi – interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich. Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat. Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut.

Matura ustna z języka polskiego

Egzamin ustny z języka polskiego to przedmiot obowiązkowy na maturze. Jego podstawowym zadaniem jest sprawdzenie Twojej umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, w taki sposób, by była ona logiczna, retoryczna i poprawna pod względem użytego języka oraz stylu.