Zaznacz stronę

Reforma edukacji wprowadza wiele zmian na każdym etapie edukacji. W liceum ogólnokształcącym i technikum (tygodniowy wymiar godzin historii (z 2 do 8) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (z 1 do 4) realizowanych w zakresie podstawowym. W związku z tym, uczniowie nie będą mieli obowiązku nauki jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Licea

W liceum ogólnokształcącym dla młodzieży uczniowie będą mogli wybrać 3 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. W technikum i w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uczniowie i słuchacze wybierać będą 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Nie ulega zmianie wymiar godzin (8 godzin) przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów: język polski, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia.

Natomiast geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin (język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka).

5 – letnie technikum

Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum.

Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).

3-letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia

Zastąpi ona dotychczasową trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową. Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

Szkoła przysposabiająca do pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat.

2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła policealna

Dotychczasowe szkoły policealne pozostają szkołami policealnymi. W tym przypadku nastąpi niewiele zmian.

Powstaną klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne

Reforma MEN zakłada również tworzenie oddziałów dwujęzyczne w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Pojawią się również klasy wstępne w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne.

Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.

Natomiast do klasy wstępnej będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W klasach wstępnych uczniowie przygotują się do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach.