Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowiecze do roku 1320

Format:
0,00 zł
Do schowka

Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowiecze do roku 1320 - Opis

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Publikacja, w której Jerzy Morawski, znawca muzyki średniowiecznej, kreśli początki życia muzycznego na ziemiach polskich. Na podstawie książki powstał szereg audycji radiowych Wojciecha Włodarczyka, emitowanych w II Programie Polskiego Radia we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Publikacja stanowi najobszerniejsze w dotychczasowej literaturze przedmiotu syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce w czasach prehistorycznych oraz w poszczególnych etapach okresu średniowiecza, poczynając od czasów najdawniejszych, a kończąc na restytucji instytucji królestwa w dobie Władysława Łokietka. Tak szeroki zakres historyczny, oparcie badań na różnego rodzaju źródłach, zarówno muzycznych, jak i pozamuzycznych, wraz ze zróżnicowaniem opisywanej materii, spowodował konieczność wykorzystywania osiągnięć innych nauk; zjawiska muzyczne ujmowane są więc w powiązaniu z archeologią, historią polityczną, społeczną, z dziejami kościoła, rozwojem jego instytucji i form kultu oraz innymi dziedzinami życia duchowego i artystycznego, co w rezultacie nadaje książce charakter ujęcia interdyscyplinarnego.
W książce omówiono również wiele zagadnień ogólnych, powiązanych z muzyką w różnym stopniu, które włączane są powszechnie do szerokiego kręgu problematyki dziejów kultury muzycznej i w których muzyka nie zawsze odgrywa dominującą rolę. W ten sposób powstał możliwy do ujęcia przy dzisiejszym stanie naszej wiedzy obraz źródeł, genezy, kształtowania się i początkowych etapów ewolucji kultury muzycznej w Polsce, rozumianej jako zbiór miejscowych, po części własnych i względnie trwałych osiągnięć, obejmujących wszystkie dziedziny życia muzycznego w planie materialnym (instrumenty muzyczne, zapisy muzyczne) i duchowo-intelektualnym (twórczość muzyczna, myśl o muzyce, formy praktyki wykonawczej).
Opierając się na oryginalnej periodyzacji dziejów muzyki dawnych wieków, książka zawiera na wstępie wprowadzenie odnoszące się do czasów prehistorycznych, w którym przedstawiono wiadomości o najstarszych przejawach kultury muzycznej w czasach starożytnych na ziemiach późniejszej Polski aż do początków średniowiecza, to znaczy do ok. VI–VII w. W tym okresie tkwiły korzenie wielu przejawów kultury muzycznej średniowiecza. Główna część książki obejmuje okres od ok. VIII do początku wieku XIV, określany często mianem wczesnego średniowiecza. Podzielono go na trzy etapy, których wyodrębnienie uzasadnione jest rozwojem gospodarczym, układem politycznym i poziomem życia umysłowego. W etapie pierwszym, zwanym umownie przedpiastowskim, omówiono warunki kształtowania się kultury muzycznej, jej podstawowe elementy i funkcje. Etap drugi, wczesnopiastowski, osadzony już całkowicie w realiach historycznych i poświęcony kulturze muzycznej X i XI w., zawiera omówienie życia muzycznego, podstawowych kierunków i nurtów muzyki polskiej, wprowadzenia chorału rzymskiego (jego źródłom, repertuarom, praktyce wykonawczej i notacji muzycznej), instrumentarium muzycznego i jego źródeł oraz początków edukacji muzycznej. Etap trzeci dotyczy kultury muzycznej w okresie rozbicia dzielnicowego w XII i XIII w. i obejmuje omówienie źródeł, tradycji, podstawowych cech oraz społeczno-politycznego i ideologicznego podłoża kształtowania kultury muzycznej, a także instrumentów muzycznych i muzyki instrumentalnej, szkolnictwa muzycznego i cech paleografii muzycznej oraz dokładny opis repertuaru muzycznego i twórczości muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki liturgicznej, pieśni i początków muzyki wielogłosowej. Stosunkowo obszerne fragmenty książki poświęcono omówieniu źródeł. Podstawę materiałową stanowią źródła bezpośrednie, które pojawiły się w okresie wczesnopiastowskim, a zwłaszcza w czasie rozbicia dzielnicowego. Tworzą je rękopiśmienne zabytki muzyczne, które w postaci zapisów melodii chorałowych stanowią grupę najstarszych źródeł czysto muzycznych; w XIII w. ich liczba znacznie wzrosła, przynosząc już z końcem tego stulecia zapisy utworów wielogłosowych, będących najstarszymi świadectwami kultywowania muzyki polifonicznej na naszych ziemiach, oryginalnej łacińskiej twórczości liturgiczno-muzycznej, a także pierwsze dzieła literacko¬ muzyczne w języku polskim oraz przekazy najdawniejszych tekstów teoretyczno¬ muzycznych. Natomiast wśród najważniejszych źródeł pośrednich wymienia się zabytki archeologiczne, pozyskiwane drogą prac wykopaliskowych, ikonograficzne, ważne zwłaszcza dla badań nad instrumentami muzycznymi, oraz literackie i inne pozamuzyczne źródła pisane. Treść książki poprzedza kalendarium epoki przedstawiające chronologiczny zestaw najważniejszych wydarzeń z zakresu historii muzyki polskiej i powszechnej, historii Polski i świata, historii nauki i kultury w Polsce i na świecie od czasów najdawniejszych do roku 1320. Ważną rolę ze względu na brak przypisów spełnia aneks zawierający informacje bibliograficzne. Książka zaopatrzona jest w indeksy źródeł i utworów.

Cykl wydawniczy „Historia Muzyki Polskiej” składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem a współczesnością i współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład cyklu, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace.
To jedyny w swoim rodzaju cykl wydawniczy, który w naukowy sposób opisuje kompleksowo, na tle kultury europejskiej, rozwój i historię muzyki polskiej od początku naszej państwowości aż do roku 2000.

Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowiecze do roku 1320 - Informacje szczegółowe

Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Rodzaj publikacji:
Język publikacji:
Rok pierwszej publikacji książkowej:
2014
ISBN:
978-836-363-174-1
Zabezpieczenie:
znak wodny
Liczba plików do pobrania:
2 (epub, mobi)
Rozmiar plików do pobrania:
epub 21,83 MB / mobi 45,09 MB

Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowiecze do roku 1320 - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 2: Średniowie...

Katarzyna Morawska

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 1: Barok 15...

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną – również teoretyczną – tego okresu.

Publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną – również teoretyczną – tego okresu.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 2: Barok 16...

Alina Mądry

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom IV...Historia Muzyki Polskiej. Tom IV: Klasycyzm 1750–1830

Alina Nowak-Romanowicz

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 1: Romantyzm...

Zofia Chechlińska

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między romantyzmem...

Zofia Helman

Monografia, która konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Monografia, która konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 2a: Romantyzm...

Irena Poniatowska

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Ebook

Historia muzyki polskiej. Tom V...Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm...

Elżbieta Szczepańska-Lange

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, część 1: Współcze...

Krzysztof Baculewski

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Ebook

Ucho i umysłUcho i umysł

Anna Chęćka-Gotkowicz

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Informacje o formacie
ePUB zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Książki tworzone w tym formacie nie mają podziału na strony. Główną zaletą publikacji ePUB jest automatyczne dopasowanie się do szerokości ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane. Dzięki temu przewijamy tekst tylko w górę lub w dół. Format ten sprawdza się w urządzeniach mobilnych, wyposażonych zazwyczaj w niewielki ekran.

Można go przeczytać na:
- e-czytniku,
- tablecie *,
- smartphonie *,
- komputerze **.

* z zainstalowaną aplikacją obsługującą pliki typu ePUB
- dla systemu Android (Publio, Aldiko, Bluefire Reader)
- dla systemu iOS (Publio, iBooks, Stanza, Bluefire Reader)

** z zainstalowanym programem obsługującym pliki typu ePUB (np. Adobe Digital Editions, Calibre)


UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.
Informacje o formacie
MOBI zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Najlepszy format na Kindle!

E-book w formacie MOBIPOCKET można pobrać przede wszystkim na czytnik Kindle.
Czytanie książek w formacie MOBI na innych urządzeniach elektronicznych (np. e-czytnik, tablet, smartphone, komputer) jest możliwe, pod warunkiem że zostaną one wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, np. Kindle for PC, MobiPocket Reader.

UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.