Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między romantyzmem a Nową Muzyką 1900–1939

Autor:
Format:
0,00 zł
Do schowka

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między romantyzmem a Nową Muzyką 1900–1939 - Opis

Monografia, która konfrontuje polskie tradycje klasyczno-romantyczne z modernizmem oraz prezentuje zjawisko neoklasycyzmu w rodzimej twórczości muzycznej XX wieku.

Okres zawarty w przedziale czasowym 1900–1939 w historii muzyki nie jest jednolity pod względem stylistycznym, na co wskazuje tytuł książki, akcentujący znaczenie przemian, jakie się dokonały w myśleniu kompozytorskim i przejściu od ustalonych norm klasyczno-romantycznych do nowych założeń techniki kompozytorskiej. Podstawą bardziej szczegółowej periodyzacji tego okresu stały się przede wszystkim kryteria muzyczne (podział na kierunki muzyczno-estetyczne i pokolenia kompozytorów), ale też pozamuzyczne (ważne wydarzenia historyczne wpływające głównie na działalność instytucji muzycznych).
Struktura pracy wynika z przemian zachodzących w muzyce na osi czasu, które wyznaczają podział na części i rozdziały. Trzy z nich zostały poświęcone omówieniu życia muzycznego i twórczości kompozytorów Młodej Polski (1900–1918). W rozdziale I została przedstawiona kultura muzyczna w głównych miastach na ziemiach polskich – Warszawie, Lwowie i Krakowie. Zakończenie tego rozdziału dotyczy życia muzycznego w latach pierwszej wojny światowej. Rozdział II obejmuje problemy twórczości muzycznej kompozytorów polskich związane z rozwojem europejskiego modernizmu na przełomie XIX i XX wieku. Kierunek ten zrodził się z opozycji do XIX-wiecznego pozytywizmu i rozprzestrzeniał na wszystkie kraje Europy i wszystkie rodzaje sztuki. W Polsce jego odpowiednikiem stał się termin „Młoda Polska” na wzór analogicznych nazw w innych krajach jak Młoda Francja, Młode Niemcy, Młoda Austria czy Młoda Skandynawia. Ta rodzima odmiana modernizmu ukształtowała nową świadomość artystyczną przeformułowującą dotychczasowy system wartości. W muzyce polskiej początków XX stulecia zarysował się jednak konflikt pomiędzy starszym pokoleniem twórców, kontynuujących tradycje klasyczno-romantyczne i pozytywistyczną estetykę, a nieliczną grupą młodych kompozytorów określanych muzyczną Młodą Polską. Miano to zrosło się wprawdzie w historii muzyki tylko z członkami Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich (Grzegorz Fitelberg, Karol Szymanowski, Ludomir Różycki, Apolinary Szeluta), ale krąg ten został w pracy poszerzony o Mieczysława Karłowicza i Eugeniusza Morawskiego. Również inni kompozytorzy – Henryk Melcer, Henryk Opieński, Zdzisław Jachimecki – w niektórych przynajmniej utworach dołączają do grona młodopolan. W odróżnieniu od starszego pokolenia, uznającego pozytywistyczne założenia „służby narodowej” za podstawowy cel sztuki, młodzi kompozytorzy skłaniali się ku estetyce modernizmu, ku hasłom autonomii sztuki i nawiązywali do stylu szkoły nowoniemieckiej uchodzącej wówczas w środowisku polskim, ale też austriacko-niemieckim, za „muzykę przyszłości”.
Wewnętrzna cezura, jaką stanowi rok 1914 (wybuch I wojny światowej), oznacza wprawdzie istotne zmiany w życiu muzycznym Polski, jednak z punktu widzenia techniki kompozytorskiej dotyczy głównie rozwoju stylu indywidualnego Karola Szymanowskiego (rozdział III).
Rozdziały IV i V dotyczą okresu II Rzeczypospolitej (1919–1939). Rozdział IV, poświęcony kulturze muzycznej niepodległej Polski, stanowi kontynuację tematyki poruszanej w rozdziale I. Z kolei rozdział V został poświęcony nurtującej ówczesne środowisko muzyczne idei narodowości w sztuce.
Istotny przełom w historii muzyki polskiej zachodzi pod koniec lat 20., kiedy kształtujący się po I wojnie światowej w muzyce europejskiej neoklasycyzm staje się przedmiotem szerszych zainteresowań młodego pokolenia kompozytorów. Właśnie ta cezura wyznaczyła w książce niniejszej podział na dwie części. Druga część „Neoklasycyzm” w muzyce polskiej XX wieku wykracza chronologicznie poza okres międzywojenny. Nurt ten, zaznaczający się w muzyce polskiej około połowy lat dwudziestych, rozwijał się dalej w latach drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym do około 1956 roku.
Jeśli w pierwszej części pracy uwaga była skierowana na twórców i pojedyncze dzieła, to w rozdziałach poświęconych neoklasycyzmowi podjęto z jednej strony próbę kodyfikacji norm języka muzycznego na przykładach twórczości kompozytorów polskich, a z drugiej próbę rekonstrukcji estetyki tego kierunku na podstawie artykułów prasowych i rozpraw pióra krytyków, kompozytorów i teoretyków.

Cykl wydawniczy „Historia Muzyki Polskiej” składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem a współczesnością i współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład cyklu, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace.

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między romantyzmem a Nową Muzyką 1900–1939 - Informacje szczegółowe

Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Rodzaj publikacji:
Język publikacji:
Rok pierwszej publikacji książkowej:
2014
ISBN:
978-837-982-017-7
Zabezpieczenie:
znak wodny
Liczba plików do pobrania:
2 (epub, mobi)
Rozmiar plików do pobrania:
epub 50,37 MB / mobi 127,02 MB

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI: Między romantyzmem a Nową Muzyką 1900–1939 - Opinie i Komentarze

Podobne publikacje

Ebook

Historia muzyki polskiej. Tom V...Historia muzyki polskiej. Tom V, część 2b: Romantyzm...

Elżbieta Szczepańska-Lange

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

Monografia omawiająca życie muzyczne Warszawy w dobie romantyzmu. Autorka w oparciu o szereg dokumentów epoki przedstawia stolicę, która mimo napiętej sytuacji politycznej tętni muzyką.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom IV...Historia Muzyki Polskiej. Tom IV: Klasycyzm 1750–1830

Alina Nowak-Romanowicz

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Czwarty tom „Historii Muzyki Polskiej” pióra jednego z najznakomitszych znawców muzyki polskiej okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Stanowi ukoronowanie badań naukowych Aliny Nowak-Romanowicz.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 1: Romantyzm...

Zofia Chechlińska

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 2a: Romantyzm...

Irena Poniatowska

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Druga cześć tomu „Romantyzm” cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Pokazuje, z jakich tradycji czerpali polscy kompozytorzy i omawia ich dokonania na polu opery, pieśni i kantaty.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom VI...Historia Muzyki Polskiej. Tom VII, część 1: Współcze...

Krzysztof Baculewski

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Część 1. tomu VII „Historii Muzyki Polskiej”. Omawia sytuację kultury muzycznej od okupacji do roku 1975 i charakteryzuje najważniejsze zjawiska tego czasu: neoklasycyzm, dodekafonię i sonorystykę.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 1: Średniowie...

Jerzy Morawski

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Najobszerniejsze syntetyczne przedstawienie dziejów kultury muzycznej w Polsce od czasów prehistorycznych do restytuowania królestwa w dobie Władysława Łokietka.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom...Historia Muzyki Polskiej. Tom I, część 2: Średniowie...

Katarzyna Morawska

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Druga część tomu „Średniowiecze” z cyklu „Historia Muzyki Polskiej”. Przedstawia rozwój muzyki polskiej w latach 1320–1500.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 1: Barok 15...

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną – również teoretyczną – tego okresu.

Publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną – również teoretyczną – tego okresu.

Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom II...Historia Muzyki Polskiej. Tom III, część 2: Barok 16...

Alina Mądry

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Publikacja Aliny Mądry opisuje życie muzyczne w Polsce od 1697 roku do upadku Rzeczypospolitej, skupiając się na katolickich ośrodkach kultu religijnego.

Ebook

Ucho i umysłUcho i umysł

Anna Chęćka-Gotkowicz

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Książka, która ma swe źródło w miłości do muzyki. Rozpisana na dwa głosy – intelektu i serca, sprawia, że czytelnik z radością i zaufaniem będzie podążał ścieżkami wytyczonymi przez Autorkę.

Informacje o formacie
ePUB zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Książki tworzone w tym formacie nie mają podziału na strony. Główną zaletą publikacji ePUB jest automatyczne dopasowanie się do szerokości ekranu urządzenia, na którym są wyświetlane. Dzięki temu przewijamy tekst tylko w górę lub w dół. Format ten sprawdza się w urządzeniach mobilnych, wyposażonych zazwyczaj w niewielki ekran.

Można go przeczytać na:
- e-czytniku,
- tablecie *,
- smartphonie *,
- komputerze **.

* z zainstalowaną aplikacją obsługującą pliki typu ePUB
- dla systemu Android (Publio, Aldiko, Bluefire Reader)
- dla systemu iOS (Publio, iBooks, Stanza, Bluefire Reader)

** z zainstalowanym programem obsługującym pliki typu ePUB (np. Adobe Digital Editions, Calibre)


UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.
Informacje o formacie
MOBI zabezpieczony znakiem wodnym (bez DRM)

Najlepszy format na Kindle!

E-book w formacie MOBIPOCKET można pobrać przede wszystkim na czytnik Kindle.
Czytanie książek w formacie MOBI na innych urządzeniach elektronicznych (np. e-czytnik, tablet, smartphone, komputer) jest możliwe, pod warunkiem że zostaną one wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, np. Kindle for PC, MobiPocket Reader.

UWAGA!
Jeżeli książka występuje w formacie Kindle (MOBI) i ePUB, w jednym zakupie otrzymasz obydwa formaty. Wybór formatu następuje na karcie pobierania książki.