Typ publikacji

Kategorie

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Mirosław J. Szymański - liczba pozycji (1)

Profesor zwy­czajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, socjolog edu­kacji i pedagog, członek Prezydium Komi­tetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyj­nej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyj­nej. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świe­cie. Należą do nich m.in.: „Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcą­cym”, „Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w la­tach dziewięćdziesiątych”, „Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy”, „W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce”, „Studia i szkice z socjo­logii edukacji”. Redaktor naczelny czaso­pisma „Debata Edukacyjna”. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Sociologica”.
Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka war­tości i wartości edukacyjnych, funkcjo­nowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie – indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Socjologia edukacjiSocjologia edukacji

Mirosław J. Szymański

Podręcznik, który wprowadza w problematykę studiów i badań w zakresie socjologii edukacji. Omawia m.in. znaczenie procesów społecznych i funkcje edukacyjne różnych środowisk: rodziny, zakładu pracy.

Podręcznik, który wprowadza w problematykę studiów i badań w zakresie socjologii edukacji. Omawia m.in. znaczenie procesów społecznych i funkcje edukacyjne różnych środowisk: rodziny, zakładu pracy.