Typ publikacji

Wydawca

Cena

Format

prof. dr hab. Ryszard Nycz - liczba pozycji (15)

ur. 9 grudnia 1951

Historyk i teoretyk literatury. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopnie naukowe uzyskiwał w IBL PAN w Warszawie, gdzie pracuje od 1975 r. (od 1998 r. na stanowisku profesora). Od 1988 r. zatrudniony również w UJ, od 2002 r. na stanowisku prof. zwyczajnego. W latach 2000–05 prodziekan Wydziału Filologicznego UJ, od 2000 r. kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki UJ.
Od 1990 r. pełni funkcję redaktora naczelnego dwumiesięcznika literaturoznawczego „Teksty Drugie” (IBL PAN). Od 1997 r. przewodzi komitetowi redakcyjnemu serii wydawniczej „Horyzonty Nowoczesności”, a od 2004 r. współredaguje serię „Modernizm w Polsce”.
Jako subsydient Fundacji na rzecz Nauki Polskiej kieruje projektem badawczym „Polska nowoczesność: poetyka i kultura”. Wykładał na uczelniach w USA (Yale) i Europie (Wiedeń, Moguncja, Uppsala).
Zainteresowania naukowe prof. Nycza dotyczą historii literatury ostatnich 120 lat w kontekście porównawczym oraz historyczno-kulturowym, dziejów doktryn estetyczno-literaturoznawczych oraz teorii literatury i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem teorii mimesis, poetyki intertekstualnej, teorii interpretacji, historycznej poetyki kulturowej. W dorobku wybitnego literaturoznawcy znajdują się takie pozycje jak: „Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu” (1984), „Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze” (1995), „Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie” (1997), „Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej” (2001).

Widok:
Na stronie:
Ebook

Autobiograficzny trójkątAutobiograficzny trójkąt

Małgorzata Czermińska

Autorka – uznana specjalistka w dziedzinie badań nad tekstami autobiograficznymi – formułuje nową teorię tego rodzaju pisarstwa i omawia trzy zasadnicze typy wypowiedzi autobiograficznej.

Autorka – uznana specjalistka w dziedzinie badań nad tekstami autobiograficznymi – formułuje nową teorię tego rodzaju pisarstwa i omawia trzy zasadnicze typy wypowiedzi autobiograficznej.

Ebook

Miejsca, strony, okoliceMiejsca, strony, okolice

Hanna Buczyńska-Garewicz

Rozważania o pojmowaniu przestrzeni w filozofii i literaturze.

Ebook

Kategorie antropologiczne i tożs...Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna

Jan Kordys

Książka prezentuje interdyscyplinarne dociekania na temat ludzkiego umysłu, które ukazują „biologię świadomości” oraz pozwalają budować obraz człowieka jako bytu mózgowego i cielesnego.

Książka prezentuje interdyscyplinarne dociekania na temat ludzkiego umysłu, które ukazują „biologię świadomości” oraz pozwalają budować obraz człowieka jako bytu mózgowego i cielesnego.

Ebook

Kulturowa teoria literatury. Czę...Kulturowa teoria literatury. Część 2

Druga część projektu, który zmierza do restytuowania badań teoretycznoliterackich w horyzoncie współczesnej refleksji humanistycznej oraz obecnej sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej.

Druga część projektu, który zmierza do restytuowania badań teoretycznoliterackich w horyzoncie współczesnej refleksji humanistycznej oraz obecnej sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej.

Ebook

Od pamięci biodziedzicznej do po...Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci

Zbiór rozpraw i studiów powstałych w oparciu o spotkania dotyczące zagadnienia pamięci analizowanego w kontekście historiografii, filozofii, literaturoznawstwa oraz filozofii literatury.

Zbiór rozpraw i studiów powstałych w oparciu o spotkania dotyczące zagadnienia pamięci analizowanego w kontekście historiografii, filozofii, literaturoznawstwa oraz filozofii literatury.

Ebook

Akt twórczy jako mimesisAkt twórczy jako mimesis

Marek Pieniążek

Monografia ostatniego, nieukończonego spektaklu Tadeusza Kantora, twórcy teatru „Cricot 2”, nazywanego „najbardziej światowym z polskich artystów i najbardziej polskim z artystów światowych”.

Monografia ostatniego, nieukończonego spektaklu Tadeusza Kantora, twórcy teatru „Cricot 2”, nazywanego „najbardziej światowym z polskich artystów i najbardziej polskim z artystów światowych”.

Ebook

Melancholia w poezji polskiej...Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku

Alina Świeściak

Prezentacja polskiej poezji powstałej po 1989 r. w świetle pojęcia melancholii w ujęciu filozofii postmodernistycznej.

Prezentacja polskiej poezji powstałej po 1989 r. w świetle pojęcia melancholii w ujęciu filozofii postmodernistycznej.

Ebook

Nastrajanie pamięciNastrajanie pamięci

Maria Kobielska

Pierwsza książkowa publikacja poświęcona w całości twórczości poetyckiej Jerzego Ficowskiego – znanego badacza kultury i literatury.

Pierwsza książkowa publikacja poświęcona w całości twórczości poetyckiej Jerzego Ficowskiego – znanego badacza kultury i literatury.

Ebook

Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2Polonistyka bez granic. Tom 1 i 2

Referaty z zakresu literatury, kultury, komparatystyki, translatologii, glottodydaktyki oraz lingwistyki, wygłoszone na IV Kongresie Polonistyki Zagranicznej (2008).

Referaty z zakresu literatury, kultury, komparatystyki, translatologii, glottodydaktyki oraz lingwistyki, wygłoszone na IV Kongresie Polonistyki Zagranicznej (2008).

Ebook

„Historia zamącana autobiografią”„Historia zamącana autobiografią”

Przemysław Rojek

Próba interpretacji powojennej liryki Aleksandra Wata w kontekście jego biografii i współczesnych koncepcji teoretycznoliterackich.

Próba interpretacji powojennej liryki Aleksandra Wata w kontekście jego biografii i współczesnych koncepcji teoretycznoliterackich.

Ebook

Kultura po przejściach, osoby...Kultura po przejściach, osoby z przeszłością

Studia i interpretacje poświęcone wpływowi sytuacji opresywnych, kryzysowych i deprecjonujących na specyfikę polskiej mentalności i kultury.

Studia i interpretacje poświęcone wpływowi sytuacji opresywnych, kryzysowych i deprecjonujących na specyfikę polskiej mentalności i kultury.