Regulamin Konkursu „Największy koszyk z Czarną Owcą”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pt. „Największy koszyk z Czarną Owcą” (dalej: „Konkurs”) jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 59944; kapitał zakładowy 47 665 426 zł - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Alzacka 15a, 03-972 Warszawa, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 57541, numer NIP: 113-00-76-485, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na stronie internetowej księgarni internetowej „Publio.pl” (dalej „Księgarnia”) – www.publio.pl (dalej „strona Publio.pl”).

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 11 kwietnia 2017 r. od godziny 00:00 do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godziny 23.59, przy czym nagrody przyznawane są każdego dnia Konkursu Uczestnikom, którzy w danym dniu zostaną wybrani jako zwycięzcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie Publio.pl.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

7. Dokonywanie zakupów w Księgarni odbywa się zgodnie z regulaminem Księgarni dostępnym na stronie internetowej Księgarni.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. w okresie trwania Konkursu być zarejestrowanym użytkownikiem Księgarni lub zarejestrować się jako użytkownik Księgarni w tym okresie,

b. dokonać w Księgarni, w którymkolwiek dniu trwania Konkursu, zakupów publikacji Wydawnictwa „Czarna Owca” sp. z o.o. w wersji na urządzenia stacjonarne lub mobilne, w ramach jednej lub kilku transakcji. Publikacje innych wydawnictw niż Wydawnictwo „Czarna Owca” sp. z o.o. nie biorą udziału w Konkursie.

4. Każdego dnia trwania Konkursu zostaną wybrane trzy (3) osoby, które zostaną ogłoszone Zwycięzcami Konkursu. Zwycięzcami Konkursu każdego dnia zostaną trzy (3) osoby, które danego dnia trwania Konkursu dokonają zakupu publikacji z oferty Wydawnictwa „Czarna Owca” sp. z o.o. dostępnej w Księgarni o kolejno najwyższych wartościach (w ramach jednej lub wielu transakcji tego samego dnia).

5. Każdego dnia Konkursu Organizator będzie publikował na bieżąco listę 10 (dziesięciu) użytkowników Księgarni - Uczestników (według nadanych przez Organizatora numerów - numer danego Uczestnika będzie znany tylko Organizatorowi oraz Uczestnikowi Konkursu), którzy dokonali największych w danym momencie tego dnia zakupów w Księgarni wraz ze wskazaniem wartości dokonanych zakupów.

6. Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik Konkursu dokona zakupów na taką samą - najwyższą kwotę, tytuł zwycięzcy zostanie przyznany Uczestnikowi, który najwcześniej dokonał zakupów o najwyższej wartości (decyduje czas płatności).

7. Przy obliczaniu wartości zakupów na potrzeby wyłonienia zwycięzców w Konkursie brane są pod uwagę jedynie te zakupy, których Uczestnik nie zwrócił (nie odstąpił od umowy) w terminie 14 dni od dokonania zakupu. Nagrody dla zwycięzców zostaną wydane po zweryfikowaniu wartości zakupów wytypowanych zwycięzców po upływie terminu do odstąpienia od umowy.

III.NAGRODY

1. Wybrani zwycięzcy każdego dnia trwania Konkursu otrzymają następujące nagrody:

a. Uczestnik, który dokonał zgodnie z Regulaminem zakupy na najwyższą kwotę danego dnia: 12 kodów uprawniających do pobrania za darmo 12 publikacji Wydawnictwa „Czarna Owca” sp. z o.o. znajdujących się w ofercie Księgarni, po jednej publikacji każdego miesiąca zaczynając od maja 2017 do maja 2018. Każdy kod będzie ważny przez jeden (1) miesiąc, zgodnie ze swoim oznaczeniem. Zwycięzca będzie uprawniony do pobrania jednej publikacji w danym miesiącu, którego dotyczy kod. Niewykorzystane kody nie przechodzą na następny miesiąc i przepadają.

b. Uczestnik, który dokonał zgodnie z Regulaminem zakupów na drugą z rzędu najwyższą kwotę danego dnia: dwa bony o wartości 50 zł każdy do zrealizowania w Księgarni na zakup dowolnych publikacji w ofercie Księgarni. Bon będzie ważny i możliwy do wykorzystania do 31 maja 2017 r.

c. Uczestnik, który dokonał zgodnie z Regulaminem zakupów na trzecią z rzędu najwyższą kwotę danego dnia: jeden bon o wartości 50 zł do zrealizowania w Księgarni na zakup dowolnych publikacji w ofercie Księgarni. Bon będzie ważny i możliwy do wykorzystania do 31 maja 2017 r.

2. Informacja o wyborze zwycięzców Konkursu, którzy nabędą prawo do jednej z nagród (z zastrzeżeniem pkt. II.7) zostanie opublikowana na stronie Publio.pl. Ponadto, każdy z Uczestników, który zostanie wybrany zwycięzcą danego dnia otrzyma do 15 kwietnia 2017 r. na swój adres e-mail, który został wykorzystany do zrobienia zakupów w Księgarni, informację o prawie do jednej z nagród. Weryfikacja prawa do nagrody zostanie przeprowadzona przez Organizatora po 14 dniach od dokonania ostatniego zakupu danego Uczestnika, uwzględnionego przy obliczaniu wartości zakupów. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom pod warunkiem braku dokonania zwrotu zakupów zgodnie z pkt. II.7 niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku gdy Uczestnik, który został wybrany zwycięzcą danego dnia, dokona zwrotu publikacji i przez to przestanie spełniać warunki do bycia zwycięzcą, Organizator będzie uprawniony, ale nie ma obowiązku, do wyboru dodatkowego zwycięzcy.

4. Żadna z nagród nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

IV. DANE OSOBOWE

1. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników Konkursu będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników, którzy zgłoszą reklamację zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny oraz nr. telefonu.

2. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku zwycięzców również do otrzymania nagród oraz dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą jedynie na potrzeby prowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym w związku ze złożonymi reklamacjami, ogłoszeniem zwycięzców, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

V. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub wysłane na adres mailowy Organizatora konkurs@publio.pl, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców w Konkursie na stronie Publio.pl. Adres do doręczeń Organizatora został wskazany w pkt. I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji składającego reklamację (z informacją o preferowanej formie kontaktu) wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. Reklamacja może zawierać również numer telefonu Uczestnika, w celu przyspieszenia kontaktu z Uczestnikiem.

3. Organizator w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku, wysyłając informację na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, jeżeli Uczestnik Konkursu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w pkt. V Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.