Regulamin Konkursu „Czytnik na prezent”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Czytnik na prezent” (dalej „Konkurs”) jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 59944; kapitał zakładowy 47 665 426 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem czytnika PocketBook Touch Lux 3 Gold stanowiącego nagrodę w Konkursie jest Karina Sękowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ,,PRcontext Karina Sękowska” z siedzibą w (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60 („Fundator”).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest przez księgarnię internetową „Publio.pl” („Księgarnia”) we współpracy z Robertem Drózdem prowadzącym serwis www.swiatczytnikow.pl („Serwis”) przy użyciu Serwisu oraz komunikacji email.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora ani osoby zaangażowane w prowadzenie Serwisu, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

6. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Księgarni oraz w Serwisie.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2017 do 20 grudnia 2017, do godz. 23:59. Rozpoczęcie Konkursu następuje wraz z publikacją na Serwisie wpisu ogłaszającego Konkurs z aktywną funkcją komentowania wpisu. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do dnia 22 grudnia 2017 r., poprzez publikację wpisu na Serwisie.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w trakcie trwania Konkursu, zgłosić, w formie komentarza do wpisu ogłaszającego Konkurs w Serwisie, odpowiedź na pytanie „Komu dałbyś w prezencie czytnik i dlaczego?”. („Odpowiedź”). Dla skutecznego wpisania komentarza do wpisu w Serwisie konieczne jest podanie adresu email komentującego, który to adres email będzie wykorzystywany we wszelkiej komunikacji w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności zostanie wykorzystany do zawiadomienia o zwycięstwie w Konkursie.

3. Odpowiedź powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim oraz wskazywać na żyjącą osobę, będącą członkiem rodziny, przyjacielem, znajomym lub w inny sposób związaną z Uczestnikiem bezpośrednią relacją („Obdarowany”). Odpowiedź musi zawierać, dający się zweryfikować, opis relacji łączącej Obdarowanego z Uczestnikiem (np. moja matka, mój wujek, moja koleżanka z pracy, moja dziewczyna, mój kolega z wojska itp.).

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi mieć możliwość korzystania z sieci Internet oraz posługiwania się pocztą elektroniczną.

5. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej Odpowiedzi i przyzna jej opisane poniżej nagrody.

6. Uczestnik może zgłosić w Konkursie więcej niż jedną Odpowiedź.

III.NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest – czytnik PocketBook Touch Lux 3 Gold o wartości 479 zł brutto („Czytnik”), z przeznaczeniem dla Obdarowanego oraz 12 kodów na dowolny e-book lub audiobook dostępny w ofercie publio.pl o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 60 zł brutto („Kody”) z przeznaczeniem dla Uczestnika zgłaszającego zwycięską Odpowiedź. Nagrody zostaną przekazane na ręce Uczestnika, którego odpowiedź zostanie wybrana jako zwycięska.

2. Kody można wykorzystać w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 przy czym w danym miesiącu można wykorzystać wyłącznie jeden Kod, przeznaczony do wykorzystania w danym miesiącu zgodnie z informacją przekazaną przez Organizatora. Kody można wykorzystać wyłącznie na zakup e-booków lub audiobooków, w szczególności Kodów nie można wykorzystać na zakup prasy w tym prenumerat.

3. Zwycięzca zostanie ogłoszony poprzez wpis w Serwisie poprzez opublikowanie imienia i nazwiska lub oficjalnego nicku Zwycięzcy oraz treści jego Odpowiedzi. Zwycięzca otrzyma również informację o nagrodzeniu jego Odpowiedzi na adres email, którego użyto przy zgłoszeniu Odpowiedzi.

4. Uczestnik, którego Odpowiedź została wybrana jako zwycięska zobowiązany jest do przekazania informacji obejmującej jego imię, nazwisko, nr telefonu i adres korespondencyjny. Informację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik przekazuje w odpowiedzi na wiadomość o zwycięstwie otrzymaną w drodze korespondencji email, o której mowa w pkt. III.3 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o zwycięstwie.

5. Brak przekazania informacji zgodnie z pkt. III.4 powyżej, powoduje, że nagroda przepada. W takiej sytuacji, Organizator wybierze kolejną zwycięską Odpowiedź, do której znajdą zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.

6. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną nagrodę rzeczową. Użycie Kodu powoduje uzyskanie danego produktu o wartości nieprzekraczającej 60 zł brutto nieodpłatnie ale nie uprawnia do otrzymania jakiejkolwiek reszty z niewykorzystanej maksymalnej wartości produktu jaki można nabyć z użyciem Kodu. Kodu nie można łączyć z innymi promocjami.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli przesłane Odpowiedzi będą naruszać pkt. VI Regulaminu lub nie będą spełniać warunków określonych w pkt. II.2.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowią wyznaczeni pracownicy Organizatora oraz prowadzący Serwis.

2. Komisja przy ocenie Odpowiedzi będzie brała pod uwagę ich oryginalność i kreatywność oraz walory językowe zgłoszonych Odpowiedzi, przy czym w zakresie wskazanych kryteriów członkowie Komisji kierują się subiektywnymi ocenami.

V. DANE OSOBOWE

1. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników Konkursu będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko lub nick identyfikujący uczestnika, adres email. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestnika, który wygra nagrodę zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników, którzy zgłoszą reklamację zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz numer telefonu, informacje o okolicznościach związanych z reklamacją.

2. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku zwycięzcy również do otrzymania nagrody oraz dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych o ile zachodzi potrzeba takich rozliczeń. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą jedynie na potrzeby prowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym w związku ze złożonymi reklamacjami, ogłoszeniem zwycięzców, wydaniem nagród oraz dokonaniem rozliczeń podatkowych, o ile są konieczne.

3. Osobom, których dane dotyczą a są przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie Odpowiedzi potwierdza i zapewnia Organizatora, że posiada pełne prawa do dysponowania zgłaszaną Odpowiedzią i zezwala Organizatorowi na wielokrotną publikację, utrwalenie i utrzymywanie w archiwaliach Odpowiedzi w całości lub we fragmentach w Serwisie, na Stronie Księgarni lub profilu Księgarni na portalu Facebook, w przypadku wyboru Odpowiedzi jako zwycięskiej zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Odpowiedź jest jego autorskim, indywidualnym pomysłem, nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności nie głosi i/lub nie nawołuje do nietolerancji lub nienawiści.

3. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż na wezwanie Organizatora, pokryje wszelką szkodę poniesioną przez Organizatora w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z nadesłaną Odpowiedzią.

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub wysłane na adres mailowy Organizatora konkurs@publio.pl z dopiskiem „Publio - Czytnik na prezent”. Adres Organizatora został wskazany w pkt. I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji składającego reklamację (z informacją o preferowanej formie kontaktu) wraz z opisem wskazującym na powód reklamacji. Reklamacja może zawierać również numer telefonu Uczestnika, w celu przyspieszenia kontaktu z Uczestnikiem.

3. Organizator w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku, wysyłając informację na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, jeżeli Uczestnik Konkursu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w pkt. VII Regulaminu.

3. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.