Typ publikacji

Wydawca

Cena

Rodzaje publikacji

Format

Zofia Chechlińska - liczba pozycji (1)

ur. 21 października 1932, Poznań

Polska muzykolog. W latach 1951–56 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując stopień magistra na podstawie pracy „Źródła do scherz Fryderyka Chopina”. W latach 1959–1961 współpracowała przy przygotowywaniu Katalogu Tematycznego dzieł Chopina. W latach 1961–1965 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN, gdzie pod kierunkiem prof. J.M. Chomińskiego przygotowała rozprawę doktorską „Faktura fortepianowa Chopina”. W marcu 1966 r. uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN uzyskała na jej podstawie stopień doktora nauk humanistycznych. Następnie (1967–68) była adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, gdzie prowadziła wykłady z zakresu historii muzyki.
Od 1 stycznia 1969 r. do 2004 r. pracowała w Zakładzie Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, najpierw jako adiunkt, a następnie docent. W latach 1981–1992 była kierownikiem tego Zakładu. Równocześnie w 1989 r. podjęła pracę w Katedrze, a obecnie Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez 20 lat prowadziła wykłady i seminaria z zakresu powszechnej i polskiej historii muzyki okresu klasycyzmu i romantyzmu oraz edytorstwa muzycznego. W 1996 r. habilitowała się na Wydziale Historycznym UJ na podstawie rozprawy „Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina”.
Założyła i redagowała serię poświęconą kulturze muzycznej XIX w. Była członkiem kolegium redakcyjnego „Monumenta Musicae in Polonia. Od 1973 r. była członkiem redakcji „Rocznika Chopinowskiego”. Opracowała szereg tomów wydania źródłowo-krytycznego dzieł Henryka Wieniawskiego.

Widok:
Na stronie:
Ebook

Historia Muzyki Polskiej. Tom V...Historia Muzyki Polskiej. Tom V, część 1: Romantyzm...

Zofia Chechlińska

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.

Omówienie zagadnień życia muzycznego oraz twórczości kompozytorów polskich i obcych działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich w dobie romantyzmu.