Ebook

Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Format
EPUB + MOBI (w wersji papierowej 306 stron)