Ebook

Polityka rachunkowości w firmie 2021 z komentarzem do planu kont

Format
PDF (w wersji papierowej 250 stron)