Regulamin Konkursu „Czytamy w duecie”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pt. „Czytamy w duecie” (dalej: „Konkurs”) jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 59944; kapitał zakładowy 47 665 426 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej www.publio.pl (dalej: „Księgarnia”).

4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 25 lipca 2017 r., przy czym lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona do dnia 28 lipca 2017 r. na: a) stronie internetowej Księgarni, poprzez podanie imion i nazwisk lub e-maili, z których zostały przesłane zwycięskie Odpowiedzi oraz b) informacja o wygranej zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adresy zwycięzców, z których przysłano zwycięskie Odpowiedzi.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby małoletnie (osoby, które nie ukończyły 18 lat, za zgodą opiekunów prawnych) spełniające warunki określone w Regulaminie.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Księgarni.

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać na adres konkurs@publio.pl osobiście ułożoną odpowiedź, w formie tekstu, grafiki lub filmu, na zadanie konkursowe, które brzmi: „Pokaż nam, że w duecie nie tylko świetnie się pisze, ale też świetnie czyta! Możesz wspomnieć o osobach, które zainspirowały Cię do czytania, lub takich, z którymi dzielisz się wrażeniami z lektury. Możesz opowiedzieć nie tylko o ludziach, ale też o innych towarzyszach czytania - niekoniecznie tych ożywionych. Możesz wymyślać, konfabulować, ubarwiać – wszystkie chwyty dozwolone. (dalej: „Odpowiedź”).

2. Odpowiedź zgłoszona do Konkursu może zostać przesłana w jednej z następujących form: a) wypowiedzi tekstowej w języku polskim, o długości nie więcej niż 1000 znaków; b) grafiki o maksymalnym rozmiarze 2 MB; c) filmu o maksymalnym rozmiarze 25 MB.

3. W Konkursie biorą udział Odpowiedzi zgłoszone w sposób opisany powyżej na adres konkurs@publio.pl w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. I. 4 Regulaminu.

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najciekawszych i najbardziej kreatywnych Odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrody.

5. Informacja o wyborze zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.publio.pl.


III.NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są a) miejsce I: czytnik PocketBook Touch HD o wartości rynkowej 679 zł brutto b) miejsce II: kod na 100 zł, na zakup dowolnego ebook lub audiobook w Księgarni, ważny do 6 sierpnia 2017 r., dzielony na dwa kody – każdy o wartości 50 zł; c) miejsce III: kod na 50 zł, na zakup dowolnego ebook lub audiobook w Księgarni, ważny do 6 sierpnia 2017 r.

2. Wygrane w postaci kodów, o których mowa w pkt III ust. 1 lit. b i c Regulaminu należy wykorzystać w jednej transakcji. W sytuacji braku wykorzystania w całości kodu w jednej transakcji, niewykorzystana część kodu przepada. W sytuacji, w której transakcja opiewa na wyższą wartość aniżeli kody, o których mowa w pkt III ust. 1 lit. b i c Regulaminu, Uczestnik Konkursu może wykorzystać kod, a różnicę w cenie pomiędzy wartością ebooka lub audiobooka a kodem dopłacić. Wykorzystanie kodów po 6 sierpnia 2017 r. nie będzie możliwe.

3. Nagroda, o której mowa w pkt III ust. 1 lit a) Regulaminu wysłana zostanie w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora adresu zwycięzcy Konkursu.

4. Specjalny kod rabatowy stanowiący nagrodę określoną w pkt. III ust. 1 lit b i c zostanie wysłany w wiadomości e-mail do autorów zwycięskich Odpowiedzi, na adres e-mail, z którego Odpowiedź została przesłana, do dnia 31 lipca 2017 r.

5. Zwycięzca nagrody za miejsce I ma 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie Księgarni na przesłanie adresu zamieszkania w Polsce, na który ma zostać przesłana nagroda. W sytuacji, w której zwycięzca Konkursu nie prześle adresu do wysyłki w terminie 3 dni, od momentu ogłoszenia wyników Konkursu, Komisja Konkursowa wyłania kolejną osobę (dalej „Kolejna Osoba”). W tej sytuacji Kolejna Osoba traktowana jest jak zwycięzca Konkursu. Komisja Konkursowa kontaktuje się z Kolejną Osobą za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 3 dni od momentu jej wybrania. Jeżeli Kolejna Osoba nie odpisze w ciągu 14 dni od momentu wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej, nagroda za I miejsce przepada i nie zostaje wręczona.

6. Żadna z nagród nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną nagrodę rzeczową.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub nieprzyznania wszystkich nagród, jeśli przesłane Odpowiedzi będą naruszać pkt. VI Regulaminu lub nie będą spełniać warunków określonych w pkt. II.2.


IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowią wyznaczeni pracownicy Księgarni, wykonujący pracę w trakcie przeprowadzania Konkursu.

2. Komisja przy ocenie Odpowiedzi będzie brała pod uwagę oryginalność i kreatywność zgłoszonych Odpowiedzi, przy czym w zakresie wskazanych kryteriów członkowie Komisji kierują się subiektywnymi ocenami.


V. DANE OSOBOWE

1. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników Konkursu będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników, którzy zgłoszą reklamację zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny oraz opcjonalnie nr. telefonu.

2. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku zwycięzców również do otrzymania nagród oraz dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych, jeśli będą konieczne. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą jedynie na potrzeby prowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym w związku ze złożonymi reklamacjami, ogłoszeniem zwycięzców, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).


VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez wykonanie czynności określonych w pkt. II ust. 1 potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania zgłaszaną Odpowiedzią i każdym ze stanowiących go materiałów w jakiejkolwiek formie, w szczególności do zgłoszenia Odpowiedzi w Konkursie i publikacji umieszczonych w niej treści i oświadcza, że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie Odpowiedzi w całości lub we fragmentach przez Organizatora na stronie www.Publio.pl i profilu facebook Publio.pl.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Odpowiedź jest jego autorskim, indywidualnym pomysłem, nie narusza praw osób trzecich, ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności nie głosi lub nawołuje do nietolerancji lub nienawiści.

3. Uczestnik, którego Odpowiedź wygra, wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do zgłoszonej Odpowiedzi. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do wyróżnionej Odpowiedzi na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności prawo do publikacji Odpowiedzi w całości lub części w materiałach drukowanych oraz telewizji, radiu i internecie, w tym na stronie Księgarni i na portalach społecznościowych, celem informacji o wynikach Konkursu, a także używania, publikowania Odpowiedzi lub jego części w związku z działalnością gospodarczą, w materiałach reklamowych bez względu na ich formę i medium, a także do zgłaszania i rejestrowania Odpowiedzi lub jej części do ochrony jako znak towarowy. Organizator nie jest jednak zobowiązany do rozpowszechniania Odpowiedzi.

4. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż na wezwanie Organizatora, pokryje wszelką szkodę poniesioną przez Organizatora w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z nadesłaną Odpowiedzią.

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku uwidocznionego w zgłoszonej Odpowiedzi w ramach Konkursu i uzyskał pisemną zgodę każdej z innych osób uwiecznionych w zgłoszonej Odpowiedzi na wykorzystanie i rozpowszechnianie jej/jego wizerunku i udostępnienia go na stronie www.publio.pl i na profilu facebook publio, w celach związanych z Konkursem oraz promocją Organizatora. W szczególności, Uczestnik Konkursu oświadcza, że dla potrzeb Konkursu wizerunek jej/jego oraz innych osób może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Uczestnik będący osobą niepełnoletnią oświadcza, że dysponuje zgodą przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ww. zakresie. Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia powyższych zgód na żądanie Organizatora.


VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub wysłane na adres mailowy Organizatora konkurs@publio.pl, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców w Konkursie na stronie internetowej www.publio.pl. Adres do doręczeń Organizatora został wskazany w pkt. I ust. 1 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji składającego reklamację (z informacją o preferowanej formie kontaktu) wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. Reklamacja może zawierać również numer telefonu Uczestnika, w celu przyspieszenia kontaktu z Uczestnikiem.

3. Organizator w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku, wysyłając informację na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym, ani odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do wydanych nagród.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, jeżeli Uczestnik Konkursu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w pkt. VII Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.