1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie Udostępniania Plików Elektronicznych w Serwisie Pulio.pl.

Zmiany Regulaminu są związane z wejściem w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego wzmacniających ochronę praw konsumentów oraz wprowadzających nowy typ umowy tj. umowy o dostarczanie treści cyfrowej.

Zmiany Regulaminu obejmują w szczególności:
1) rozszerzenie definicji „Pliku”,
2) wprowadzenie definicji „Umowy o dostarczenie Pliku”,
3) wprowadzenie definicji „Najniższa cena z 30 dni”,
4) dodanie informacji o możliwości odstąpienia od Umowy o dostarczanie Pliku,
5) dodanie informacji, w jaki sposób Administrator weryfikuje czy opinie konsumentów o produktach, publikowane w Serwisie, pochodzą od osób, które dokonały zakupy tego produktu,
6) aktualizację informacji o zasadach składania reklamacji,
7) dodanie informacji o możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów,
8) aktualizację informacji o odpowiedzialności Administratora za brak zgodności treści cyfrowej z umową,
9) dodatnie informacji o zakazie naruszania praw autorskich twórców utworów,
10) dodanie informacji o zasadach, na jakich Administrator jest uprawniony do zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową,
11) aktualizację zasad umożliwiających Administratorowi jednostronną zmianę Regulaminu,
12) drobne zmiany redakcyjne tekstu Regulaminu.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

z kontentem przeznaczonym do odczytu lub innej formy odtworzenia oraz świadczenia usług dodatkowych
Obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE


Administrator. Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 59944, kapitał zakładowy 46.580.831 złotych, wpłacony w całości; NIP 5260305644, adres e-mail: kontakt@publio.pl.

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem publio.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki, audiobooki i e-prasę (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Aplikacja Publio - oprogramowanie dedykowane na mobilne Urządzenia Elektroniczne ( w szczególności takie jak: smartphone, tablet) z systemem operacyjnym iOS lub Android, stworzone i udostępnianie nieodpłatnie Użytkownikom przez Administratora, możliwe do pobrania za pośrednictwem Serwisu, platformy AppStore lub Google Play, służące do korzystaniu z Plików zakupionych ze strony Sklepu.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

Umowa o dostarczenie Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami rozdziału 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zmianami

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Operator płatności - wskazane w Serwisie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu art. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą Serwis współpracuje w zakresie obsługi płatności wynikających z Umowy o dostarczenie Pliku (np: eCard S.A. z siedzibą w 00-526 Warszawie przy ul. Kruczej 16/22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS Nr KRS 42304, PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu lub inne)

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy Pliku oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Pliku, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Pliku albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Pliku do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Plik oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM


1. Do pełnego korzystania z Seriwsu i skutecznego zakupu Plików niezbędne jest Urządzenie Elektroniczne typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej.
1.2 W przypadku urządzeń typu: komputer PC, MAC niezbędna jest aktualna wersja przeglądarki internetowej. Nadto na komputerze niezbędne jest zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające: - korzystanie z plików typu ePub, mobi, PDF, np: Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;
- odtwarzania plików mp3, np: Winamp, Windows Media Player.
1.3 W przypadku mobilnych Urządzeń Elektronicznych typu smartfon czy tablet minimalna wersja systemu operacyjnego to: dla iOS 10.0 dla Android min 9.0 oraz zainstalowana aplikacja mobilna obsługującą pliki epub, mobi, pdf np: Publio, BlueFire Reader, Aldiko, Książki, Google Książki;

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Mobi, MP3), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania określone w ust.1 oraz czy Urządzenie Elektroniczne posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym oraz program/aplikację umożliwiający używanie kupionego Pliku.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE


1. Sklep oferuje odpłatne dostarczanie Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. W celu zawierania umów o dostarczanie Plików Elektronicznych dostępnych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie (rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie składania Zamówienia. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez pobranie tych danych za pośrednictwem konta użytkownika w portalu społecznościowym facebook.com. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą fakt założenia konta, kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Zawarcie umowy o dostarczenie Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania tej umowy przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o prawie do odstąpienia od umowy o prenumeratę cyfrowych wydawnictw periodycznych, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP dochodzi do zawarcia między Administratorem a Użytkownikiem Umowy o dostarczanie Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku z dostarczeniem mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:
6.1. przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik;
6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).
6.3. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z wykorzystaniem usługi „Szybki zakup”, na następujących zasadach:
• usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników
• usługa jest możliwa do zrealizowania wyłącznie za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard;
• usługa jest dostępna wyłącznie po zarejestrowaniu karty płatniczej (podanie danych karty) w systemie Operatora płatności i powiązaniu danych karty z Kontem Użytkownika w Serwisie
• poprzez skorzystanie z usługi „Szybki zakup” Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego Konta w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę i pozwalającym na dokonanie kolejnych transakcji (tzw. „Cardhash” karty).
• dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Operatora płatności.
• dane karty są zapisywane i przechowywane w systemie Operatora płatności
• podczas procesu rejestracji karty płatniczej na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty (słownie: jeden złoty). Blokada jest konieczna, aby system Operatora płatności mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
• liczba transakcji możliwych do wykonania przez danego Użytkownika poprzez usługę „Szybki zakup" ograniczona jest do 30 (słownie: trzydziestu) w okresie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia pierwszej transakcji z wykorzystaniem usługi
• możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "Szybki zakup".
• za korzystanie z usługi Administrator Serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat
• Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia usługi w ustawieniach Profilu
• Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie
• wartość transakcji nie może wynosić mniej niż 1 zł
Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.

7. Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika w zakładce "Moja biblioteka". Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.
8.1. W przypadku transakcji zawieranej przed datą premiery utworu, Plik zostaje udostępniony Użytkownikowi (a w przypadku Użytkowników korzystających z automatycznej wysyłki na Kindle, PocketBook lub Dropbox – przesłany na konto Kindle, PocketBook lub konto Dropbox) w dacie premiery. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.
8.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

9. Użytkownik, zawierający Umowę o dostarczenie Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

10. Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Dostarczenie Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

11. Pliki w formatach ePUB, PDF, mobi, MP3 są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym) - systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do danego Pliku.
Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików.

12. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

13. Postanowienia pkt. 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 11 stosuje się odpowiednio do dystrybucji Plików udostępnianych bezpłatnie.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI


1. Administrator uzależnia zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku w Sklepie od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Pliku. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie Umowy o dostarczenie Pliku jest postawienie Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne.

2. Jeżeli po zawarciu Umowy o dostarczenie Pliku, Administrator nie postawił Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, by uzyskał możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne, Użytkownik może wezwać Administratora do jego dostarczenia poprzez postawienie Pliku do dyspozycji Konsumenta zgodnie z Umową o dostarczenie Pliku. Jeżeli Administrator nie dostarczy Pliku niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Pliku, jeżeli:
a) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Pliku lub
b) Konsument i Administrator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Pliku miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie dostarczył ich w tym terminie.

3. Niezależnie od treści ust.1 Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z tym zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia ogranicza się wyłącznie do przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów danego periodyku. Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi kwotę stanowiącą równowartość przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów periodyku. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików w ramach prenumeraty czasopism i dzienników lub na podstawie ust. 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest składane:
4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@publio.pl;
4.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html;
4.3. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego).

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE


1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi automatycznej wysyłki zakupionych Plików na wskazany przez Użytkownika adres przypisany Urządzeniu Elektronicznemu lub przestrzeni dyskowej będącej w dyspozycji Użytkownika (np. Send-To-KINDLE, Wyślij na PocketBook, Wyślij na Dropbox itd.). Usługa jest realizowana niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczenie Pliku, z zachowaniem ograniczeń technicznych i prawnych stanowionych przez producentów Urządzeń Elektronicznych i administratorów przestrzeni dyskowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub trwałe wyłączenie lub ograniczenie dopuszczalności wysyłki automatycznej wprowadzone przez producentów takich urządzeń lub administratorów przestrzeni dyskowych.

2. Administrator świadczy usługę powiadomienia o niedokończonych zakupach. Usługa jest realizowana w czasie wybranym przez Administratora, poprzez wysyłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej informację o rozpoczętych zakupach, które nie zostały zakończone transakcją nabycia. Po skierowaniu powiadomienia lub powiadomień Administrator ma prawo usunąć z Konta Użytkownika historię nieukończonego zakupu (zakupów).

3. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie:
3.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.
3.2. W ramach Konta nie można wyszukiwać lub publikować żadnych danych, a dane podane w Profilu Użytkownika ani aktywności w Serwisie nie są publikowane.
3.2.1. Konto umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem
3.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje konto. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie. Likwidacja Konta Użytkownika powoduje nieodwracalną utratę możliwości ponownego pobierania nabytych w Sklepie Plików.
3.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:
3.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
3.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.
3.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.
W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:
4.1. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;
4.2. Wirtualna Biblioteka Użytkownika – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Użytkownika.
4.3. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

5. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

5. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

7. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:
7.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;
7.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

8. Administrator weryfikuje czy opinie/komentarze konsumentów o produktach publikowane w Serwisie pochodzą od osób, które dokonały zakupu tego produktu. Jeżeli opinia pochodzi od Użytkownika posiadającego konto w Serwisie, który dokonał za pośrednictwem Sklepu zakupu opiniowanego produktu, Administrator obok opinii/komentarza zamieszcza informację „Opinia potwierdzona zakupem”. Opinie/komentarze opatrzone informacją „Opinia bez zakupu” pochodzą od osób, co do których Administrator nie ma możliwości zweryfikowania czy nabyli lub używali opiniowany produkt.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE


1. W razie braku zgodności treści cyfrowej z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami.

2. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

3. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana.

4. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące braku zgodności z umową treści cyfrowej oraz reklamacje dotyczące wszelkich Usług dodatkowych wymienionych w niniejszym Regulaminie. Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
4.1. pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@publio.pl
4.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html
4.3. listownie – na adres: Agora SA, publio.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Publio”

5. Reklamacja powinna zawierać powód reklamacji (w szczególności opis braku zgodności z umową treści cyfrowej) oraz żądanie Konsumenta (żądanie doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową, żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, o ile brak zgodności treści cyfrowej z umową jest istotny).

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

7. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji Użytkownika przez Administratora a także w przypadku innych sporów, Użytkownik, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym, uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do: a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów; a) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

8. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Administratorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@publio.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Zawarcie Umowy o dostarczenie Pliku nie uprawnia Użytkownika do zwielokrotniania służącego innym celom niż dozwolony użytek osobisty, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu Plików lub treści utworów zawartych w Plikach w sposób i w zakresie mogący naruszać prawa autorskie. Naruszanie praw autorskich stanowi poważne złamanie postanowień niniejszego Regulaminu

3. Administrator może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, jedynie z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wskazanych w pkt. 6 poniżej. Administrator nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Administrator poinformuje Użytkownika, w sposób jasny i zrozumiały, o dokonywanej zmianie.

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 3 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub na korzystanie z niej, Administrator poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy lub uprawnieniu do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik może wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

6. Administrator jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem na podstawie uzasadnionej przyczyny. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów wpływa na treść Regulaminu lub nakłada na Administratora obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
b) wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Administratora obowiązek modyfikacji treści Regulaminu;
c) wprowadzenie przez Administratora nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
d) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia analogiczne do stosowanych w Regulaminie mogą być sprzeczne z prawem, w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w takim przypadku zmiana treści Regulaminu będzie dopuszczalna, o ile będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, proponowana zmiana jest na korzyść takiego użytkownika;
e) Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Użytkowników – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień;
f) przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, usług elektronicznych oraz Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych osobowych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na uzyskanie większego cyberbezpieczeństwa.

7. Administrator informuje Użytkowników poprzez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej www.publio.pl oraz wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych Użytkowników o:
a) treści planowanej zmiany Regulaminu,
b) dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu,
c) jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

8. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy.

9. Użytkownicy posiadający zarejestrowane Konta w Serwisie, nie zgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Administratorowi o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta. Konta Użytkowników nie zgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.

11. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.

12. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator informuje, że korzystanie ze Sklepu nie powoduje szczególnych zagrożeń innych niż typowe zagrożenia wynikające z dokonywania zakupów przez Internet.

13. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu, korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

z kontentem przeznaczonym do odczytu lub innej formy odtworzenia oraz świadczenia usług dodatkowych
Obowiązujący od 26 lipca 2021 r. do 01 stycznia 2023 r.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE


Administrator. Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 59944, kapitał zakładowy 46.580.831 złotych, wpłacony w całości; NIP 5260305644, adres e-mail: kontakt@publio.pl.

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem publio.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki, audiobooki i e-prasę (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Aplikacja Publio - oprogramowanie dedykowane na mobilne Urządzenia Elektroniczne ( w szczególności takie jak: smartphone, tablet) z systemem operacyjnym iOS lub Android, stworzone i udostępnianie nieodpłatnie Użytkownikom przez Administratora, możliwe do pobrania za pośrednictwem Serwisu, platformy AppStore lub Google Play, służące do korzystaniu z Plików zakupionych ze strony Sklepu.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Operator płatności - wskazane w Serwisie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu art. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą Serwis współpracuje w zakresie obsługi płatności za Sprzedaż Plików (np: eCard S.A. z siedzibą w 80-387 Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy KRS Nr KRS 42304, PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu lub inne)

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM


1. Do pełnego korzystania z Seriwsu i skutecznego zakupu Plików niezbędne jest Urządzenie Elektroniczne typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej.
1.2 W przypadku urządzeń typu: komputer PC, MAC niezbędna jest aktualna wersja przeglądarki internetowej. Nadto na komputerze niezbędne jest zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające: - korzystanie z plików typu ePub, mobi, PDF, np: Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;
- odtwarzania plików mp3, np: Winamp, Windows Media Player.
1.3 W przypadku mobilnych Urządzeń Elektronicznych typu smartfon czy tablet minimalna wersja systemu operacyjnego to: dla iOS 7.0 dla Android min 5.0 oraz zainstalowana aplikacja mobilna obsługującą pliki epub, mobi, pdf np: Publio, BlueFire Reader, Aldiko, Książki, Google Książki;

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Mobi, MP3), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania określone w ust.1 oraz czy Urządzenie Elektroniczne posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym oraz program/aplikację umożliwiający używanie kupionego Pliku.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE


1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. W celu nabywania Plików Elektronicznych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie (rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie zakupu. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez pobranie tych danych za pośrednictwem konta użytkownika w portalu społecznościowym facebook.com. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą fakt założenia konta, kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak tez jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Sprzedaż Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy o sprzedaż Pliku przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o prawie do odstąpienia od umowy o prenumeratę cyfrowych wydawnictw periodycznych, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:
6.1. przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik;
6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).
6.3. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z wykorzystaniem usługi „Szybki zakup”, na następujących zasadach:
• usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników
• usługa jest możliwa do zrealizowania wyłącznie za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard;
• usługa jest dostępna wyłącznie po zarejestrowaniu karty płatniczej (podanie danych karty) w systemie Operatora płatności i powiązaniu danych karty z Kontem Użytkownika w Serwisie
• poprzez skorzystanie z usługi „Szybki zakup” Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego Konta w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę i pozwalającym na dokonanie kolejnych transakcji (tzw. „Cardhash” karty).
• dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Operatora płatności.
• dane karty są zapisywane i przechowywane w systemie Operatora płatności
• podczas procesu rejestracji karty płatniczej na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty (słownie: jeden złoty). Blokada jest konieczna, aby system Operatora płatności mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
• liczba transakcji możliwych do wykonania przez danego Użytkownika poprzez usługę „Szybki zakup" ograniczona jest do 30 (słownie: trzydziestu) w okresie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia pierwszej transakcji z wykorzystaniem usługi
• możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "Szybki zakup".
• za korzystanie z usługi Administrator Serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat
• Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia usługi w ustawieniach Profilu
• Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie
• wartość transakcji nie może wynosić mniej niż 1 zł
Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.

7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika w zakładce "Moja biblioteka". Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.
8.1. W przypadku transakcji zawieranej przed datą premiery utworu, Plik zostaje udostępniony Użytkownikowi (a w przypadku Użytkowników korzystających z automatycznej wysyłki na Kindle, PocketBook lub Dropbox – przesłany na konto Kindle, PocketBook lub konto Dropbox) w dacie premiery. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.
8.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

11. Pliki w formatach ePUB, PDF, mobi, MP3 są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym) - systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do danego Pliku.
Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików.

12. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

13. Postanowienia pkt. 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 11 stosuje się odpowiednio do dystrybucji Plików udostępnianych bezpłatnie.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI


1. Administrator uzależnia zawarcie umowy o Sprzedaż Pliku w Sklepie od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie umowy o Sprzedaż Pliku jest postawienie Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne.

2. Niezależnie od treści ust.1 Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z tym zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia ogranicza się wyłącznie do przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów danego periodyku. Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi kwotę stanowiącą równowartość przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów periodyku. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików w ramach prenumeraty czasopism i dzienników oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest składane:
3.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@publio.pl;
3.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html;
3.3. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego).

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi automatycznej wysyłki zakupionych Plików na wskazany przez Użytkownika adres przypisany Urządzeniu Elektronicznemu lub przestrzeni dyskowej będącej w dyspozycji Użytkownika (np. Send-To-KINDLE, Wyślij na PocketBook, Wyślij na Dropbox itd.) . Usługa jest realizowana niezwłocznie po dokonaniu Sprzedaży Pliku, z zachowaniem ograniczeń technicznych i prawnych stanowionych przez producentów Urządzeń Elektronicznych i administratorów przestrzeni dyskowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub trwałe wyłączenie lub ograniczenie dopuszczalności wysyłki automatycznej wprowadzone przez producentów takich urządzeń lub administratorów przestrzeni dyskowych.

2. Administrator świadczy usługę powiadomienia o niedokończonych zakupach. Usługa jest realizowana w czasie wybranym przez Administratora, poprzez wysyłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej informację o rozpoczętych zakupach, które nie zostały zakończone transakcją nabycia. Po skierowaniu powiadomienia lub powiadomień Administrator ma prawo usunąć z Konta Użytkownika historię nieukończonego zakupu (zakupów).

3. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie.
3.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.
3.2. W ramach Konta nie można wyszukiwać lub publikować a żadnych danych, a podane w Profilu Użytkownika ani aktywności w Serwisie nie są publikowane.
3.2.1. Konto umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem
3.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje konto. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie. Likwidacja Konta Użytkownika powoduje nieodwracalną utratę możliwości ponownego pobierania nabytych w Sklepie Plików.
3.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:
3.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
3.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.
3.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.
W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:
4.1. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;
4.2. Wirtualna Biblioteka Użytkownika – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Użytkownika.
4.3. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

5. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

5. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

7. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:
7.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;
7.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE


1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
1.1. pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@publio.pl
1.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html
1.3. listownie – na adres: Agora SA, publio.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Publio”

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@publio.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora
O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres kontakt@publio.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

z kontentem przeznaczonym do odczytu lub innej formy odtworzenia oraz świadczenia usług dodatkowych
Obowiązujący od 10 września 2020 r. do 25 lipca 2021 r.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE


Administrator. Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 59944, kapitał zakładowy 46.580.831 złotych, wpłacony w całości; NIP 5260305644, adres e-mail: kontakt@publio.pl.

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem publio.pl, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki, audiobooki i e-prasę (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Aplikacja Publio - oprogramowanie dedykowane na mobilne Urządzenia Elektroniczne ( w szczególności takie jak: smartphone, tablet) z systemem operacyjnym iOS lub Android, stworzone i udostępnianie nieodpłatnie Użytkownikom przez Administratora, możliwe do pobrania za pośrednictwem Serwisu, platformy AppStore lub Google Play, służące do korzystaniu z Plików zakupionych ze strony Sklepu.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Operator płatności - wskazane w Serwisie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu art. 2 pkt. 11) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą Serwis współpracuje w zakresie obsługi płatności za Sprzedaż Plików (np: eCard S.A. z siedzibą w 80-387 Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy KRS Nr KRS 42304, PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu lub inne)

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM


1. Do pełnego korzystania z Seriwsu i skutecznego zakupu Plików niezbędne jest Urządzenie Elektroniczne typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej.
1.2 W przypadku urządzeń typu: komputer PC, MAC niezbędna jest aktualna wersja przeglądarki internetowej. Nadto na komputerze niezbędne jest zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające: - korzystanie z plików typu ePub, mobi, PDF, np: Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;
- odtwarzania plików mp3, np: Winamp, Windows Media Player.
1.3 W przypadku mobilnych Urządzeń Elektronicznych typu smartfon czy tablet minimalna wersja systemu operacyjnego to: dla iOS 7.0 dla Android min 5.0 oraz zainstalowana aplikacja mobilna obsługującą pliki epub, mobi, pdf np: Publio, BlueFire Reader, Aldiko, Książki, Google Książki;

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Mobi, MP3), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania określone w ust.1 oraz czy Urządzenie Elektroniczne posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym oraz program/aplikację umożliwiający używanie kupionego Pliku.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE


1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. W celu nabywania Plików Elektronicznych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie (rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie zakupu. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez pobranie tych danych za pośrednictwem konta użytkownika w portalu społecznościowym facebook.com. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą fakt założenia konta, kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak tez jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Sprzedaż Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy o sprzedaż Pliku przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o prawie do odstąpienia od umowy o prenumeratę cyfrowych wydawnictw periodycznych, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:
6.1. przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik;
6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).
6.3. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z wykorzystaniem usługi „Szybki zakup”, na następujących zasadach:
• usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników
• usługa jest możliwa do zrealizowania wyłącznie za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard;
• usługa jest dostępna wyłącznie po zarejestrowaniu karty płatniczej (podanie danych karty) w systemie Operatora płatności i powiązaniu danych karty z Kontem Użytkownika w Serwisie
• poprzez skorzystanie z usługi „Szybki zakup” Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego Konta w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę i pozwalającym na dokonanie kolejnych transakcji (tzw. „Cardhash” karty).
• dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Operatora płatności.
• dane karty są zapisywane i przechowywane w systemie Operatora płatności
• podczas procesu rejestracji karty płatniczej na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty (słownie: jeden złoty). Blokada jest konieczna, aby system Operatora płatności mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
• liczba transakcji możliwych do wykonania przez danego Użytkownika poprzez usługę „Szybki zakup" ograniczona jest do 30 (słownie: trzydziestu) w okresie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia pierwszej transakcji z wykorzystaniem usługi
• możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "Szybki zakup".
• za korzystanie z usługi Administrator Serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat
• Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia usługi w ustawieniach Profilu
• Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie
• wartość transakcji nie może wynosić mniej niż 1 zł
Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.

7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika w zakładce "Moja biblioteka". Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.
8.1. W przypadku transakcji zawieranej przed datą premiery utworu, Plik zostaje udostępniony Użytkownikowi (a w przypadku Użytkowników korzystających z automatycznej wysyłki na Kindle, PocketBook lub Dropbox – przesłany na konto Kindle, PocketBook lub konto Dropbox) w dacie premiery. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.
8.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

11. Pliki w formatach ePUB, PDF, mobi, MP3 są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym) - systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do danego Pliku.
Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików.

12. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

13. Postanowienia pkt. 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz 11 stosuje się odpowiednio do dystrybucji Plików udostępnianych bezpłatnie.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI


1. Administrator uzależnia zawarcie umowy o Sprzedaż Pliku w Sklepie od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie umowy o Sprzedaż Pliku jest postawienie Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne.

2. Niezależnie od treści ust.1 Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z tym zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia ogranicza się wyłącznie do przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów danego periodyku. Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi kwotę stanowiącą równowartość przyszłych (jeszcze niewydanych) numerów periodyku. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików w ramach prenumeraty czasopism i dzienników oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest składane:
3.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@publio.pl;
3.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html;
3.3. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego).

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi automatycznej wysyłki zakupionych Plików na wskazany przez Użytkownika adres przypisany Urządzeniu Elektronicznemu lub przestrzeni dyskowej będącej w dyspozycji Użytkownika (np. Send-To-KINDLE, Wyślij na PocketBook, Wyślij na Dropbox itd.) . Usługa jest realizowana niezwłocznie po dokonaniu Sprzedaży Pliku, z zachowaniem ograniczeń technicznych i prawnych stanowionych przez producentów Urządzeń Elektronicznych i administratorów przestrzeni dyskowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub trwałe wyłączenie lub ograniczenie dopuszczalności wysyłki automatycznej wprowadzone przez producentów takich urządzeń lub administratorów przestrzeni dyskowych.

2. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie.
2.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.
2.2. W ramach Konta nie można wyszukiwać lub publikować a żadnych danych, a podane w Profilu Użytkownika ani aktywności w Serwisie nie są publikowane.
2.2.1. Konto umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem
2.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje konto. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie. Likwidacja Konta Użytkownika powoduje nieodwracalną utratę możliwości ponownego pobierania nabytych w Sklepie Plików.
2.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:
2.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
2.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.
2.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.
W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:
3.1. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;
3.2. Wirtualna Biblioteka Użytkownika – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Użytkownika.
3.3. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

4. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

5. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

6. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:
6.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;
6.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE


1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
1.1. pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@publio.pl
1.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html
1.3. listownie – na adres: Agora SA, publio.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Publio”

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@publio.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora
O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres kontakt@publio.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

z kontentem przeznaczonym do odczytu lub innej formy odtworzenia oraz świadczenia usług dodatkowych

Obowiązujący od 25 maja 2018 r. do 9 września 2020

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Administrator. Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr. 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, adres e-mail: kontakt@publio.pl.

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem publio.pl (nazwa wyświetlana na urządzeniach mobilnych m.publio.pl), za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki, audiobooki i e-prasę (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Operator płatności - instytucje płatnicze w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą współpracuje Serwis (tj. eCard S.A. z siedzibą w 80-387 Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy KRS Nr KRS 42304, oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu )

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.

1.1. Dla produktów zapisanych w formatach ePUB, mobi i PDF:

1.1.1. komputer klasy PC:

minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, mobi, PDF, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;

1.1.2. komputer klasy MAC

procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;

1.1.3. czytnik książek elektronicznych;

1.1.4. tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją obsługującą pliki epub, mobi, pdf np.: Publio, BlueFire Reader, Aldiko;

1.3. Dla produktów zapisanych w formacie MP3:

1.3.1. komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;

1.3.2. dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3;

1.3.3. tablet lub smartphone z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3

1.4. Dla produktów zapisanych w formacie LRC:

1.4.1. komputer wyposażony w oprogramowanie KaraFun Player 1.20 lub inne oprogramowanie wspierające tę technologię.

1.5. Dla produktów zapisanych w formacie WMA:

1.5.1. komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do odtwarzania plików filmowych, np. Winamp, Windows Media Player, lub dowolne urządzenie przenośne umożliwiające odtwarzanie plików wideo w formacie WMA.

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Mobi, MP3, LRC, WMA), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług dodatkowych:
komputer z procesorem – Intel® Pentium® 500 MHz (lub AMD), wyposażony w pamięć operacyjną min. 128 MB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows® XP lub wyższym, Mac OS X (zaktualizowany system operacyjny z możliwością pobierania i instalowania oprogramowania), zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej oraz sprawne łącze internetowe o minimalnej prędkości 1Mb/s.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. W celu nabywania Plików Elektronicznych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie (rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie zakupu. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez pobranie tych danych za pośrednictwem konta użytkownika w portalu społecznościowym facebook.com. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak tez jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje do uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ lub SZYBKI ZAKUP dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:

6.1. przelew elektroniczny;

6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).

6.3. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z wykorzystaniem usługi „Szybki zakup”, na następujących zasadach:
• usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników
• usługa jest możliwa do zrealizowania wyłącznie za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard;
• usługa jest dostępna wyłącznie po zarejestrowaniu karty płatniczej (podanie danych karty) w systemie Operatora płatności i powiązaniu danych karty z Kontem Użytkownika w Serwisie
• poprzez skorzystanie z usługi „Szybki zakup” Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego Konta w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę i pozwalającym na dokonanie kolejnych transakcji (tzw. „Cardhash” karty).
• dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Operatora płatności.
• dane karty są zapisywane i przechowywane w systemie Operatora płatności
• podczas procesu rejestracji karty płatniczej na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty (słownie: jeden złoty). Blokada jest konieczna, aby system Operatora płatności mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
• liczba transakcji możliwych do wykonania przez danego Użytkownika poprzez usługę „Szybki zakup" ograniczona jest do 30 (słownie: trzydziestu) w okresie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia pierwszej transakcji z wykorzystaniem usługi
• możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "Szybki zakup".
• za korzystanie z usługi Administrator Serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat
• Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia usługi w ustawieniach Profilu
• Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie
• wartość transakcji nie może wynosić mniej niż 1 zł

Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.

7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika w zakładce "Moja biblioteka".
Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.

8.1. W przypadku sprzedaży Pliku przed datą premiery utworu, Plik zostaje udostępniony Użytkownikowi (a w przypadku Użytkowników korzystających z automatycznej wysyłki na Kindle, PocketBook lub Dropbox – przesłany na konto Kindle, PocketBook lub konto Dropbox) w dacie premiery, pod warunkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.

8.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

8.3. W szczególnych przypadkach wynikających z działań producenta urządzeń marki „Kindle” możliwość przesłania Pliku bez połączenia tego urządzenia kablem USB z komputerem PC posiadającym połączenie z internetem może być niedostępne przez okres do 24 godzin

9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

11.Pliki w formatach ePUB, PDF, mobi, MP3 są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym) - systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do danego Pliku.

Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików.

12. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (patrz. Rozdział III pkt. 3). Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na Kindle, PocketBook lub Dropbox nabyty Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

3. Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

4. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Administrator powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Pliku.

5. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
5.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: kontakt@publio.pl;
5.2. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html
5.2. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

7. W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków lub czasopism Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE

1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie.

1.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.

1.2. W ramach Konta nie można wyszukiwać lub publikować a żadnych danych, a podane w Profilu Użytkownika ani aktywności w Serwisie nie są publikowane.

1.2.1. Konto umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem

1.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje konto. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie. Likwidacja Konta Użytkownika powoduje nieodwracalną utratę możliwości ponownego pobierania nabytych w Sklepie Plików.

1.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:

1.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;

1.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.

1.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:

2.1. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;

2.2. Wirtualna Biblioteka Użytkownika/Półka – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Użytkownika.

2.3. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

3. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

4. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:

5.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;

5.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:

1.1. pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@publio.pl

1.2. listownie – na adres: Agora SA, Dział Sprzedaży Wysyłkowej, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Publio”

1.3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.publio.pl/kontakt.html

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

ROZDZIAŁ VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

2.1. Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające Konta) przetwarzane są przez Administratora:
- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i Sprzedaży Plików w Sklepie i utrzymywania w Serwisie treści zamieszczonych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.2. Rejestracja w Serwisie

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub udostępnienie tych danych przy użyciu swojego profilu w portalu społecznościowym facebook.com. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest obowiązkowej, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

Dane osobowe są przetwarzane:

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji Marketing.
W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook Użytkownik wybierze tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

2.3. Składanie zamówień (korzystanie z płatnych usług w Serwisie)

Sprzedaż Pliku Użytkownikowi wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga posiadania Konta w Serwisie lub podanie adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

2.4. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.

Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

2.5. Marketing.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.

2.6. Reklama

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).

2.7. Reklama behawioralna

Administrator oraz jego partnerzy (Sare S.A. z siedzibą we (44-200) Rybniku, ul. Raciborska 35A, KRS nr 369700 oraz Synerise S.A. z siedzibą w (30-504) Krakowie, ul. Podole 60, KRS nr 468034) przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

2.8. Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2.9. Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

2.10. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil publio prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwis, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook dotyczą reklamacji.

2.11. Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

2.11.1. Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
* stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,
* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

2.11.2. Cookies „marketingowe”

Administrator oraz jego partnerzy (Sare S.A. z siedzibą we (44-200) Rybniku, ul. Raciborska 35A, KRS nr 369700, oraz Synerise S.A. z siedzibą w (30-504) Krakowie, ul. Podole 60, KRS nr 468034) wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz ww. partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywanie Konta Użytkownika. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego likwidacji. Nadto dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. IV.5 niniejszego Regulaminu udostępnienia plików elektronicznych.

6. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki i dostępnej też tutaj.

7. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. IOD

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@publio.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@publio.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora

O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres kontakt@publio.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym

3. Regulamin w brzmieniu uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zmieniające punkty III.2, III.8.3 (dotychczas III.7.3), III.9 (dotychczas III.8), III.11 (dotychczas III.10), V.2, VI.1, VII ( w całości) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Usługi dodatkowe usuwane z Serwisu zgodnie z Regulaminem w nowym brzmieniu (profil użytkownika, konto publiczne, konto prywatne oraz poczta) będą funkcjonowały do 24 maja 2018 r. godz. 23:59. Ich usunięcie wiąże się z usunięciem przez Administratora także związanych z nimi danych osobowych Użytkowników.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

z kontentem przeznaczonym do odczytu lub innej formy odtworzenia oraz świadczenia usług dodatkowych

Obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. do 24 maja 2018 r.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Administrator. Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr. 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, adres e-mail: kontakt@publio.pl.

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem publio.pl oraz publio.onet.pl (nazwa wyświetlana na urządzeniach mobilnych m.publio.pl i m.publio.onet.pl), za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników e-booki, audiobooki i e-prasę (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook, e-prasa, aplikacje multimedialne) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Operator płatności - eCard S.A. z siedzibą w 80-387 Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy KRS, instytucja finansowa pośrednicząca w bezgotówkowym rozliczaniu transakcji finansowych, a w szczególności płatności on-line w internecie.
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.

1.1. Dla produktów zapisanych w formatach ePUB i PDF:

1.1.1. komputer klasy PC:

minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, mobi, PDF, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;

1.1.2. komputer klasy MAC

procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;

1.1.3. czytnik książek elektronicznych;

1.1.4. tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją obsługującą pliki epub, mobi, pdf np.: Publio, BlueFire Reader, Aldiko;

1.2. Dla produktów zapisanych w formacie Kindle (MOBI)

1.2.1 czytnik książek elektronicznych Kindle

1.3. Dla produktów zapisanych w formacie MP3:

1.3.1. komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;

1.3.2. dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3;

1.4. Dla produktów zapisanych w formacie LRC:

1.4.1. komputer wyposażony w oprogramowanie KaraFun Player 1.20 lub inne oprogramowanie wspierające tę technologię.

1.5. Dla produktów zapisanych w formacie WMA:

1.5.1. komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do odtwarzania plików filmowych, np. Winamp, Windows Media Player, lub dowolne urządzenie przenośne umożliwiające odtwarzanie plików wideo w formacie WMA.

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Kindle (MOBI), MP3, LRC, WMA), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług dodatkowych:
komputer z procesorem – Intel® Pentium® 500 MHz (lub AMD), wyposażony w pamięć operacyjną min. 128 MB, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows® XP lub wyższym, Mac OS X (zaktualizowany system operacyjny z możliwością pobierania i instalowania oprogramowania), zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej oraz sprawne łącze internetowe o minimalnej prędkości 1Mb/s.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena. Jeżeli w informacji zamieszczonej przy danym Pliku podane są informacje o ograniczeniu terytorialnym dotyczącym dostępności danego Pliku, Plik ten może zostać pobrany wyłącznie na Urządzenie Elektroniczne Elektroniczne identyfikowane z danym terytorium na podstawie numeru IP.

2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

4. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:

5.1. przelew elektroniczny;

5.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).

5.3. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z wykorzystaniem usługi „Szybki zakup”, na następujących zasadach:
• usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników
• usługa jest możliwa do zrealizowania wyłącznie za pomocą kart płatniczych Visa i MasterCard;
• usługa jest dostępna wyłącznie po zarejestrowaniu karty płatniczej (podanie danych karty) w systemie Operatora płatności i powiązaniu danych karty z Kontem Użytkownika w Serwisie
• poprzez skorzystanie z usługi „Szybki zakup” Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego Konta w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę i pozwalającym na dokonanie kolejnych transakcji (tzw. „Cardhash” karty).
• dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Operatora płatności.
• dane karty są zapisywane i przechowywane w systemie Operatora płatności
• podczas procesu rejestracji karty płatniczej na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty (słownie: jeden złoty). Blokada jest konieczna, aby system Operatora płatności mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
• liczba transakcji możliwych do wykonania przez danego Użytkownika poprzez usługę „Szybki zakup" ograniczona jest do 30 (słownie: trzydziestu) w okresie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia pierwszej transakcji z wykorzystaniem usługi
• możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "Szybki zakup".
• za korzystanie z usługi Administrator Serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat
• Użytkownik w każdym momencie ma możliwość wyłączenia usługi w ustawieniach Profilu
• Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie
• wartość transakcji nie może wynosić mniej niż 1 zł

Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.

6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

7. Z zastrzeżeniem pkt. 7.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika w zakładce "Moja biblioteka".
Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.

7.1. W przypadku sprzedaży Pliku przed datą premiery utworu, Plik zostaje udostępniony Użytkownikowi (a w przypadku Użytkowników korzystających z automatycznej wysyłki na Kindle lub Dropbox – przesłany na konto Kindle lub konto Dropbox) w dacie premiery, pod warunkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi. Data premiery jest każdorazowo wskazywana w opisie Pliku.

7.2. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

8. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany niniejszy Plik – bez ograniczeń czasowych. Nadto bez dodatkowych opłat:

8.1. przez okres 12 miesięcy od dnia pobrania Plik z zabezpieczeniem DRM może być udostępniony Użytkownikowi i pobrany przez niego na łącznie: maksymalnie 6 Urządzeń Elektronicznych stacjonarnych (w tym laptopów) oraz maksymalnie 6 Urządzeń mobilnych - z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym DRM Adobe, np.: BlueFire Reader, Aldiko. Pobranie Pliku przez Użytkownika – w okresie podanym powyżej – na mniejszą niż wskazana powyżej liczbę Urządzeń Elektronicznych nie powoduje zwiększenia liczby Urządzeń, na które Plik może być pobrany w następnych okresach. Po upływie okresu podanego powyżej Plik może być udostępniony Użytkownikowi i pobrany przez niego na jedno dodatkowe Urządzenie Elektroniczne stacjonarne oraz jedno Urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym DRM Adobe, np.: BlueFire Reader, Aldiko – w nieograniczonej liczbie pobrań – w każdym kolejnym okresie wynoszącym 12 miesięcy;

8.2. pliki z zabezpieczeniem "znak wodny" mogą być pobrane na dowolne wskazane przez Użytkownika Urządzenie Elektroniczne.

9. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie Pliku wyłącznie na własny użytek Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

10. Stosowane zabezpieczenia Plików przed nieuprawnionym wykorzystaniem to:

10.1. dla plików w formatach ePUB DRM i PDF DRM – systemem ochrony praw autorskich Adobe DRM (ACS 4) stworzony przez firmę Adobe. Korzystanie z plików zabezpieczonych Adobe DRM jest możliwe dopiero po zainstalowaniu darmowej aplikacji Adobe Digital Editions;

10.2. dla plików w formatach ePUB, PDF, Kindle (MOBI), MP3 - watermarking/znak wodny - system ochrony praw autorskich, zapisujący w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do Pliku.

Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików

11. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (patrz. Rozdział III pkt. 3). Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).

2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na Kindle, Pocketbook lub Dropbox nabyty Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

3. Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków i czasopism także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

4. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Administrator powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Pliku.

5. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
5.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres kontakt@publio.pl;
5.2. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu formularza.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

7. W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków lub czasopism Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE

1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie.

1.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.

1.2. Użytkownik może zdefiniować czy jego Konto ma mieć charakter Prywatny czy Publiczny.

1.2.1. Konto Prywatne umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem oraz pozwala wyszukiwać znajomych z profilem publicznym i korespondować z nimi w module Poczta.
Profilu w ramach Konta Prywatnego nie można wyszukać a żadne dane podane w Profilu Użytkownika ani aktywności w Serwisie nie są publikowane. Profil w ramach Konta Prywatnego nie jest widoczny w sekcji Społeczność

1.2.2. Konto Publiczne umożliwia podpisywanie komentarzy wybranym przez Użytkownika Nickiem oraz pozwala wyszukiwać znajomych z profilem publicznym i korespondować z nimi w module Poczta.
Profil, w ramach Konta publicznego można wyszukać na podstawie adresu e-mail Użytkownika lub jego Nicku - podanych przy rejestracji. Podanie jakichkolwiek informacji w tym Profilu, powoduje, że są one widoczne dla innych Użytkowników odwiedzających Serwis - zaproszonych przez Użytkownika (tzw. „Znajomi”). Użytkownik posiadający takie Konto może zakładać półki o charakterze publicznym, które są widoczne dla jego Znajomych.

1.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje konto. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.

1.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:

1.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;

1.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.

1.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:

2.1. Profil Użytkownika – w ramach tej usługi Użytkownik może uzupełnić wybrane przez niego informacje na swój własny temat;

2.2. Poczta – w ramach tej usługi Użytkownik może komunikować się z innymi Użytkownikami, którzy posiadają Konto;

2.3. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;

2.4. Wirtualna Biblioteka Użytkownika/Półka – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Użytkownika.

2.5. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później i może zostać odwołana za pośrednictwem Konta w każdym czasie.

3. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

4. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:

5.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;

5.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane:

1.1. pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@publio.pl;

1.2. listownie – na adres: Agora SA, Dział Sprzedaży Wysyłkowej, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Publio”.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

ROZDZIAŁ VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym regulaminie (w tym w związku ze Sprzedażą Plików), będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), a także w celach marketingowych, w przypadku gdy Użytkownik zamawia newsletter, o którym mowa w pkt 4 poniżej. Użytkownik nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym:

1.1. niewskazanie adresu e-mail uniemożliwia realizację zamówienia na Sprzedaż Pliku – z zastrzeżeniem postanowień podanych w ust. 2;

1.2. niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

2. Usługi dodatkowe mogą być świadczone przy wykorzystaniu przez Użytkownika pseudonimu (Nick). Adres e-mail wskazany przez Użytkownika w związku ze Sprzedażą nie musi zawierać danych identyfikujących Użytkownika.

3. Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.

4. Informacje handlowe dotyczące Administratora oraz jego kontrahentów będą przesyłane w formie newslettera wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zamówią przesyłanie newslettera. Użytkownik, który zamówił newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@publio.pl z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.

5. Niezależnie od postanowień ust. 1–4, Administrator, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:

5.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;

5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa w ust. 5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystania) Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz treści tej wiadomości.

8. Po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z usług Administrator może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem umowy.

9. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika Administrator może przetwarzać jego dane po zakończeniu usługi, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Administrator może korzystać z danych osobowych Użytkownika po ich uprzedniej anonimizacji (tj. po usunięciu oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzystał), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

10. Administrator udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

12. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.,

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

13. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie Publio z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

14. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu Publio, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Agorą firmy badawcze, dostawców aplikacji multimedialnych.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@publio.pl – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora – z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.1. i 2.2.

2.1. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.

2.2. O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres kontakt@publio.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.

3. Regulamin w brzmieniu uwzględniającym definicję Konsumenta, a także zmiany w Rozdziale III, IV i V uwzględniające przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Umowy zawarte w Sklepie do dnia 24 grudnia 2014 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. poz. 271 ze zm.) oraz Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.