REGULAMIN Konkursu Publio.pl pod nazwą ,,Namaluj nam święta”


1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą ogólnopolskiego dziennika „Gazeta Wyborcza” oraz właścicielem serwisu internetowego Publio.pl (dalej Organizator).

2. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizator oraz Pocketbook International SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), reprezentowana w Polsce przez firmę PRcontext – panią Karinę Sękowską z siedzibą (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60, zwani dalej „Fundatorem”.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zarejestrowane jako użytkownicy publio.pl lub które zarejestrują się jako użytkownicy w okresie trwania Konkursu oraz w okresie trwania Konkursu dokonają zakupów w sklepie www.publio.pl. w wersji na urządzenia stacjonarne lub mobilne.

4. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i Fundatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzeństwo.

5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu od 28 listopada od godz. 00:01 do dnia 4 grudnia 2016 r. do godz. 23:59. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem Publio.pl (zwanego dalej "Serwisem").

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu tj. od 28 listopada od godz. 00:01 do 4 grudnia 2016 roku do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe polegające na narysowaniu, namalowaniu bądź naszkicowaniu (odręcznie lub w programie graficznym typu Paint) jednego ze wskazanych symboli Świąt Bożego Narodzenia: Świętego Mikołaja, choinki, prezentu, bałwana lub innego symbolu kojarzącego się ze świętami (dalej ,,praca konkursowa”) i przesłaniu pracy na adres e-mail: konkurs@publio.pl. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz wskazywać adres korespondencyjny. Za moment przesłania wiadomości określonej w zdaniu pierwszym powyżej, uważa się moment, w którym wiadomość zostanie zapisana na serwerze Serwisu. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną pracę konkursową za odpowiedź zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza zapisana na serwerze Serwisu. Po przesłaniu pracy konkursowej uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

8. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników jury, w składzie pracowników Organizatora, wskaże 10 (dziesięć) najciekawszych prac konkursowych, kierując się przede wszystkim pomysłowością, kreatywnością uczestników oraz wartością marketingową przesłanej pracy konkursowej,

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznanym im tytule drogą mailową oraz poprzez opublikowanie wyników na stronie www.publio.pl w zakładce „Wydarzenia” (http://www.publio.pl/wydarzenia.html), najpóźniej do dnia 6 grudnia 2016 r. do 15:00. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w postaci:

a) I miejsce – Zwycięzca otrzyma czytnik PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red wraz z okładką firmową o wartości 500 złotych brutto;

b) II miejsce – cztery bony o wartości 50 zł na dokonanie dowolnych zakupów w publio.pl z możliwością realizacji do dnia 31 stycznia 2017 r.;

c) III miejsce – dwa bony o wartości 50 zł na dokonanie dowolnych zakupów w publio.pl z możliwością realizacji do dnia 31 stycznia 2017 r.

d) IV – X miejsca – torby Publio z upominkami (torba publio, 3 książki papierowe wybrane przez pracowników Organizatora, bon rabatowy o wartości 25% na dokonanie dowolnych zakupów w publio.pl, nieobjętych promocją, z możliwością realizacji do dnia 31 marca 2017 r.).

Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania wszystkich nagród przewidzianych w Konkursie, na wypadek gdyby nadesłane prace nie spełniały wymagań konkursowych bądź nie speł-niały odpowiednich walorów estetycznych.

10. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. Osoba, która w ramach jednej z czterech edycji konkursu organizowanego w serwisie Publio.pl w okresie od 28 listopada do 25 grudnia 2016 r., wygra czytnik PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red, nie może wygrać go w kolejnej edycji konkursu.

11. Każdy uczestnik, który zajmie miejsce od II do X otrzyma kod rabatowy uprawniający do bezpłatnego zakupu okładki firmowej PocketBook przy zamówieniu jednego z czytników PocketBook: PocketBook Touch Lux 3, InkPad 2, Touch HD oraz Basic Touch 2. Kod można wykorzystać do dnia 31 stycznia 2017 r. Zakupu czytnika należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://www.pocketbook-reader.pl/ (przy dokonywaniu zakupu czytnika PocketBook należy dodać do koszyka, w tym samym zamówieniu, wybraną okładkę, a następnie w polu ,,Komentarz” wpisać kod rabatowy). Kody rabatowe uprawniające do bezpłatnego zakupu okładki firmowej PocketBook zostaną wysyłane do uczestników, którzy zajmą miejsce od II do X, na adresy e-mail podane podczas rejestracji, w terminie 6-10 stycznia 2017 r.

12. Nagroda w postaci czytnika zostanie wysłana przez Organizatora na podany adres pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać kurierowi potwierdzenie odbioru, które następnie kurier przekaże Organizatorowi na adres: AGORA S.A., Publio.pl (Dział WAU) ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa. Nagrody w postaci bonów zostaną wysłane przez Organizatora na adres e-mail uczestnika w księgarni Publio.pl podany podczas rejestracji – wysyłka odbędzie się po 5 dniach od daty zakończenia Konkursu. Nagrody w postaci toreb Publio z upominkami zostaną wysłane przez Organizatora na podany w zgłoszeniu konkursowym adres pocztą lub pocztą kurierską w terminie 15 dni od daty zakończenia Konkursu.

13. W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie prace konkursowe będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie publikacji wyników Konkursu;

c) poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, by nieograniczona liczba osób miała do nich dostęp w dowolnie wybranym czasie i miejscu na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora lub w profilach Organizatora w portalach społecznościowych – za pośrednictwem dowolnie wybranych (w tym mobilnych) urządzeń elektronicznych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą na adres Organizatora (Agora SA, Pion Projektów Specjalnych, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) z dopiskiem Konkurs ,,Namaluj nam święta” lub mailem na adres konkurs@publio.pl. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w terminie 14-stu dni od jego zakończenia zaś reklamacje dotyczące nagród w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

15. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz doręczenia nagród. Każdy ma prawo dostępu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

16. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do Konkursu. Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod konkurs@publio.pl.W przypadku odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, prawo do nagrody wygasa.