REGULAMIN Konkursu Publio.pl pod nazwą ,,Święta 2016 - Największy Koszyk”


1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą ogólnopolskie-go dziennika „Gazeta Wyborcza” oraz właścicielem serwisu internetowego Publio.pl (dalej Organizator).

2. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizator oraz Pocketbook International SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), reprezentowana w Polsce przez firmę PRcontext – panią Karinę Sękowską z siedzibą (01-390) Warszawie przy ul. Sucharskiego 10 m. 96, REGON 146816412, NIP 949-172-20-60, zwani dalej „Fundatorem”.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zarejestrowane jako użytkownicy publio.pl lub które zarejestrują się jako użytkownicy w okresie trwania Konkursu oraz w okresie trwania Konkursu dokonają zakupów w sklepie www.publio.pl. w wersji na urządzenia stacjonarne lub mobilne.

4. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i Fundatora, a także ich małżonkowie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, dzieci oraz rodzeństwo.

5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 12 grudnia od godz. 00:01 do dnia 18 grudnia 2016 r. do godz. 23:59. Przez cały czas jego trwania Organizator będzie publikował listę 10 użytkowników serwisu www.publio.pl (według nadanych przez Organizatora numerów - numer danego klienta będzie znany tylko Organizatorowi oraz uczestnikowi Konkursu), którzy dokonali największych w danym momencie zakupów w publio.pl wraz ze wskazaniem wartości dokonanych zakupów na tej stronie .

7. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 (dziesięć) osób, które w okresie trwania Konkursu zamówiły (i opłaciły) zakupy z oferty dostępnej w publio.pl o najwyższej wartości. Jeżeli więcej niż jeden uczestnik Konkursu dokona zakupów na tę samą - najwyższą kwotę, tytuł Zwycięzcy zostanie przyznany uczestnikowi, który najwcześniej dokonał zakupów o najwyższej wartości (decyduje czas płatności). Dokonanych w Konkursie zakupów uczestnik nie może zwrócić. To, czy uczestnik dokona zwrotu, zostanie zweryfikowane w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

8. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznanym im tytule drogą mailową oraz poprzez opublikowanie wyników na stronie www.publio.pl w zakładce „Wydarzenia” (http://www.publio.pl/wydarzenia.html) najpóźniej do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 15:00. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w postaci:

a) I miejsce – Zwycięzca otrzyma czytnik PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red wraz z okładką firmową o wartości 500 złotych brutto;

b) II miejsce – cztery bony o wartości 50 zł na dokonanie dowolnych zakupów w publio.pl z możliwością realizacji do dnia 10 stycznia 2017 r.

c) III miejsce – dwa bony o wartości 50 zł na dokonanie dowolnych zakupów w publio.pl z możliwością realizacji do dnia 10 stycznia 2017 r.

d) IV – X miejsce – torby Publio z upominkami (torba publio, 3 książki papierowe wybrane przez pracowników Organizatora, bon rabatowy o wartości 25% na dokonanie dowolnych zakupów w publio.pl, nieobjętych promocją, z możliwością realizacji do dnia 31 marca 2017 r.).

9. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. Osoba, która w ramach jednej z czterech edycji konkursu organizowanego w serwisie Publio.pl w okresie od 28 listopada do 25 grudnia 2016 r., wygra czytnik PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red, nie może wygrać go w kolejnej edycji konkursu.

10. Każdy uczestnik, który zajmie miejsce od II do X otrzyma kod rabatowy uprawniający do bezpłatnego zakupu okładki firmowej PocketBook przy zamówieniu jednego z czytników PocketBook: PocketBook Touch Lux 3, InkPad 2, Touch HD oraz Basic Touch 2. Kod można wykorzystać do dnia 31 stycznia 2017 r. Zakupu czytnika należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://www.pocketbook-reader.pl/ (przy dokonywaniu zakupu czytnika PocketBook należy dodać do koszyka, w tym samym zamówieniu, wybraną okładkę, a następnie w polu ,,Komentarz” wpisać kod rabatowy). Kody rabatowe uprawniające do bezpłatnego zakupu okładki firmowej PocketBook zostaną wysyłane do uczestników, którzy zajmą miejsce od II do X, na adresy e-mail podane podczas rejestracji, w terminie 6-10 stycznia 2017 r.

11. Nagroda w postaci czytnika zostanie wysłana przez Organizatora na podany adres pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać kurierowi potwierdzenie odbioru, które następnie kurier przekaże Organizatorowi na adres: AGORA S.A., Publio.pl (Dział WAU) ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa. Nagrody w postaci bonów zostaną wysłane przez Organizatora na adres e-mail uczestnika w księgarni Publio.pl podany podczas rejestracji – wysyłka odbędzie się po 5 dniach od daty zakończenia Konkursu. Nagrody w postaci toreb Publio z upominkami zostaną wysłane przez Organizatora na podany w zgłoszeniu konkursowym adres pocztą lub pocztą kurierską w ter-minie 15 dni od daty zakończenia Konkursu.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą na adres Organizatora (Agora SA, Pion Projektów Specjalnych, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) z dopiskiem Konkurs ,,Święta 2016 - Największy Koszyk” lub mailem na adres konkurs@publio.pl. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w terminie 14-stu dni od jego zakończenia zaś reklamacje dotyczące nagród w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

13. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz doręczenia nagród. Każdy ma prawo dostępu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

14. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do Konkursu. Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod konkurs@publio.pl.W przypadku odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, prawo do nagrody wygasa.