Regulamin akcji promocyjnej „Wakacyjna Lista Osobista 2017 i Wyślij pocztówkę”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wakacyjna Lista Osobista 2017” (zwanej dalej "Akcją promocyjną") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Akcji promocyjnej i określa prawa i obowiązki jej uczestników. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.publio.pl.

3. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzona w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 3 września 2017 r. na stronie księgarni internetowej „Publio.pl” (dalej: „Księgarnia”, „Publio.pl”).

4. Akcja promocyjna będzie podzielona na 10 tygodni kalendarzowych (począwszy od tygodnia trwającego od 26 czerwca 2017 r. do 2 lipca 2017 r.), z których każdy zwany będzie dalej „Tygodniem Akcji promocyjnej”.

5. W ramach Akcji promocyjnej Organizator zorganizuje konkursy: Konkurs Zakupowy i Konkurs Pocztówka z Wakacji (dalej „Konkursy”). Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator.

6. Uczestnikami Konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Uczestnikami Konkursów mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz – za zgodą przedstawiciela ustawowego (w szczególności rodziców) – osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

7. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej.

9. Żadna z nagród w Konkursach nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę rzeczową.

II. Konkurs Zakupowy

1. Uczestnik, który w ciągu jednego Tygodnia Akcji promocyjnej zamówi na Publio.pl co najmniej 4 książki (e-booki lub audiobooki) z listy 7 książek znajdującej się na stronie http://www.publio.pl/wakacyjna-lista-osobista-2017-graf.html i opłaci swoje zamówienia, otrzyma kod rabatowy o wartości nominalnej 20 zł do wykorzystania na zakup dowolnego e-booka lub audiobooka w księgarni Publio.pl.

2. Nagroda, o której mowa w poprzednim punkcie, nie przysługuje, jeśli liczba zakupionych przez uczestnika książek spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w poprzednim punkcie wskutek skorzystania przez uczestnika z przysługujących mu uprawnień, w szczególności uprawnienia do odstąpienia od umowy (przykładowo, nagroda nie przysługuje w przypadku zwrotu jednej z czterech zakupionych książek).

3. Kod rabatowy zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej wykorzystywany przy składaniu zamówienia w terminie 21 dni od dnia zakończenia danego Tygodnia Akcji promocyjnej, ale nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zakończenia danego Tygodnia Akcji promocyjnej.

4. Podczas każdego Tygodnia Akcji promocyjnej określony uczestnik może wygrać maksymalnie jeden kod rabatowy.

5. Dokonanie zakupu za kwotę niższą niż wartość nominalna kodu rabatowego powoduje utratę pozostałej części kodu rabatowego. Dokonanie zakupu za kwotę wyższą niż wartość nominalna kodu rabatowego wymaga uiszczenia przez kupującego pozostałej części ceny z własnych środków.

III. Konkurs Pocztówka z Wakacji

1. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej wyśle do Publio.pl (na adres: AGORA S.A., Publio.pl, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) pocztówkę z wakacji, którego pocztówka zostanie Organizatorowi doręczona i będzie zawierała adres zwrotny, otrzyma torbę Publio oraz kod rabatowy uprawniający do 25% rabatu przy zakupie dowolnego e-booka lub audiobooka z oferty Publio.pl. Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie jedną torbę i jeden kod rabatowy.

2. Ponadto, Jury składające się z przedstawicieli Organizatora spośród pocztówek, o których mowa w poprzednim punkcie, wybierze od 5 do 40 najciekawszych i najbardziej kreatywnych pocztówek, a uczestnicy, którzy je przesłali, otrzymają dodatkowo nagrodę niespodziankę (w postaci książki papierowej lub innej nagrody o zbliżonej wartości). Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę niespodziankę.

3. Jury przy ocenie pocztówek będzie brało pod uwagę ich oryginalność i kreatywność, przy czym w zakresie wskazanych kryteriów członkowie Jury będą kierowali się subiektywnymi ocenami.

4. Tekst pocztówki powinien stanowić przejaw samodzielnej pracy twórczej uczestnika i być przedmiotem jego praw autorskich.

5. Organizator może wykluczyć z Konkursu Pocztówka z Wakacji pocztówki zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub niezgodne z założeniami Konkursu. Uczestnik potwierdza, iż na wezwanie Organizatora pokryje wszelką szkodę poniesioną przez Organizatora w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z treścią nadesłanej pocztówki.

6. Nagrody w Konkursie Pocztówka z Wakacji zostaną wysłane na adres zwrotny podany na pocztówce w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej.

7. Uczestnik Konkursu Pocztówka z Wakacji udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej upoważniającej Organizatora do nieodpłatnego korzystania z tekstu nagrodzonej pocztówki na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie bez ograniczeń, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

b. zwielokrotnianie bez ograniczeń, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;

c. wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie, udzielenie licencji oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono;

d. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;

e. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez ograniczeń, jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

f. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkich pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych – niezależnie od rodzaju i liczby odbiorców;

g. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej, w tym w sklepach internetowych i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

h. wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami, uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych;

i. eksploatacja w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii;

j. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

k. wykorzystywanie w całości lub w dowolnych częściach w charakterze znaku firmowego służącego do oznaczenia przedsiębiorstwa, w tym jako zarejestrowanego lub niezarejestrowanego znaku towarowego i umieszczanie go w szczególności na papierze firmowym, drukach, etykietach, materiałach reklamowych, prospektach, plakatach i informatorach;

l. wszelkie inne formy korzystania z utworu i rozpowszechniania utworu.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną można składać na piśmie z dopiskiem „Publio - Wakacyjna Lista Osobista 2017”. Reklamacje należy składać w przed upływem 30 dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (decyduje data nadania przesyłki).

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji składającego reklamację (z informacją o preferowanej formie kontaktu) wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. Reklamacja może zawierać również numer telefonu uczestnika w celu przyspieszenia kontaktu z uczestnikiem.

3. Organizator w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku, wysyłając informację na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana)

4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

V. Dane osobowe

1. W związku z prowadzeniem Akcji promocyjnej od uczestników będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nick (jeśli identyfikuje osobę), adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie imienia i nazwiska, adresu oraz adresu e-mail może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursach lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku zwycięzców również do przekazania nagród oraz dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych (o ile będą konieczne). Dane osobowe uczestników Akcji promocyjnej przetwarzane będą jedynie na potrzeby jej przeprowadzenia, komunikowania się z uczestnikami w związku z ich udziałem w Konkursach, w tym w związku ze złożonymi reklamacjami i ogłoszeniem zwycięzców, w celu wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. Postanowienia końcowe

1. Kody rabatowe stanowiące nagrody w Konkursach będą aktywne do dnia 30 września 2017 r. do godz. 23:59. Kody nie są przypisane do konta konkretnego użytkownika, przez co należy rozumieć, że użytkownik może przekazać kod innemu użytkownikowi Publio.pl do wykorzystania. Korzyści wynikające z kodów rabatowych nie łączą się.

2. Konkursy przeprowadzane w ramach Akcji promocyjnej nie są grami losowymi ani zakładami wzajemnymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3. Uczestnik może być wykluczony z udziału w Akcji promocyjnej, w tym z udziału w Konkursach, jeśli nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu na korzyść uczestników.

6. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.